Ja, folk op­fø­rer sig dår­ligt på in­ter­net­tet Nej, det vil ska­de den de­mo­kra­ti­ske de­bat

BT - - NIEUWS -

MOR­TEN HELVEG PETERSEN

me­di­er er ble­vet så do­mi­ne­ren­de for dis­kus­sio­ner og yt­rin­ger, så skal vi og­så dis­ku­te­re, hvad spil­le­reg­ler­ne er dér, og hvor­dan man ge­ba­er­der sig. Det sy­nes jeg er godt og rig­tigt, for det fyl­der så me­get i vo­res al­le sam­mens hver­dag ef­ter­hån­den. Det går ik­ke, at in­ter­net­tet er et frirum helt uden for al­le nor­mer, reg­ler og krav.

me­get be­kym­ren­de ud­vik­ling. Hvad er ha­de­fuld ta­le, og hvad er ek­stre­mis­me? Al­le EU-lan­de har lov­giv­ning, som gør vis­se yt­rin­ger straf­ba­re, og så må man jo rets­for­føl­ge folk. Men når EU me­re el­ler min­dre tvin­ger so­ci­a­le me­di­er til at fjer­ne yt­rin­ger udenom dom­sto­le­ne, så ri­si­ke­rer vi at få en me­get uens­ar­tet si­tu­a­tion. Der er stor for­skel på, hvad der er til­ladt at skri­ve i de 28 for­skel­li­ge EU-lan­de. I det vil få folk til at ta­en­ke sig om og Dan­mark er det f.eks. til­ladt at skri­ve om ho­lo­caust­be­na­eg­tel­se op­fø­re sig bed­re. Når man ser, hvad der bli­ver skre­vet – det er det ik­ke i Tys­kland. Og hvad hvis der­u­de – jeg kan selv bli­ve helt for­bløf­fet lan­de uden­for det de­mo­kra­ti­ske Eu­ro­pa

Det går over, hvad der bli­ver skre­vet som Rusland og Sau­di-Ara­bi­en kra­e­ver det på min egen Fa­ce­book-va­eg. Det er ik­ke, at sam­me af Fa­ce­book, Youtu­be og Twit­ter? ting, som jeg reg­ner med, folk al­drig Hvor­dan vil man så stå imod det?

in­ter­net­tet er et vil­le drøm­me om at si­ge til mig, hvis de mød­te mig på ga­den. Der er en frirum helt uden stor ue­nig­hed om, hvad helt an­den ad­fa­erd på net­tet, så det der er groft, kra­en­ken­de og ha­de­fuldt. Det

for al­le nor­mer, er for­nuf­tigt at be­gyn­de at kig­ge på, er der jo ik­ke no­gen en­ty­dig de­fi­ni­tion af –

reg­ler og krav hvad der er god skik. det har vi jo set med den de­bat, vi har haft i

ti år om Muham­med-teg­nin­ger, som nog­le Twit­ter har selv nog­le op­fat­ter som bå­de grove, kra­en­ken­de og ha­de­ful­de. re­gel­sa­et og ret­nings­linjer for, hvad man må spre­de. Af go­de grun­de for­sø­ger de at be­ka­em­pe ji­ha­dis­me, hals­hug­nin­ger og alt mu­ligt ra­ed­sels­fuldt, der lig­ger der­u­de. Det er klart, at der er en gråzo­ne, der spil­ler ind i den ge­ne­rel­le dis­kus­sion om yt­rings­fri­he­den, men det er helt for­nuf­tigt, at der kom­mer fo­kus på to­nen og ad­fa­er­den på de so­ci­a­le me­di­er. Jeg kan godt for­stå, hvor­for Ja­cob kom­mer med sin kri­tik. Det er en vig­tig del af det her, at det skal va­e­re gen­nem­sku­e­ligt, hvil­ke kri­te­ri­er der er. Det er det ik­ke i dag, så det skal frem i ly­set.

NÅR DE SO­CI­A­LE JEG HÅ­BER, AT FA­CE­BOOK, YOUTU­BE OG

JA­COB MCHANGAMA

DET ER EN DER KAN VA­E­RE

bar­ren bli­ver sat me­get lavt, og at man for at undgå pro­ble­mer ba­re fjer­ner ting, når folk kla­ger. Spørgs­må­let er og­så, om det hja­el­per at luk­ke ned for vis­se yt­rin­ger. Det tviv­ler jeg på. Jeg tror, det vil ska­de den de­mo­kra­ti­ske de­bat. At be­gra­en­se yt­rings­fri­he­den – ud­over f.eks. til­skyn­del­ser til vold og ter­ror – un­der­mi­ne­rer de­mo­kra­ti­et. Det her lug­ter me­get af, at EU har tvun­get de so­ci­a­le me­di­er til at ind­gå en af­ta­le, for el­lers vil de ind­fø­re lov­giv­ning, der ram­mer dem.

RI­SI­KO­EN ER, AT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.