Had­pra­e­di­kan­ter er ik­ke vel­kom­ne

BT - - NIEUWS -

KOM­MEN­TAR

Re­ge­rin­gen har li­ge ind­gå­et en af­ta­le med S, DF, K og til dels SF om, at der bl.a. skal ud­for­mes en li­ste, hvoraf det frem­går, hvil­ke pra­e­di­kan­ter og ima­mer vi ik­ke vil ha­ve ind i Dan­mark. Det er per­so­ner, som i en for­kyn­del­ses­si­tu­a­tion ud­la­eg­ger tek­sten på en må­de, så den kan op­fat­tes som en op­for­dring til for­føl­gel­se, vold, in­cest, pa­edo­fi­li, fler­ko­ne­ri m.m. Knap hav­de vi rejst os fra for­hand­lings­bor­det, før kri­tik­ken reg­ne­de ned over os, men da jeg kig­ge­de na­er­mer på ind­hol­det af den kri­tik, gik det op for mig, at man­ge af de hø­jest rå­ben­de slet ik­ke hav­de la­est af­ta­len. DET ER IK­KE ba­re ae­r­ger­ligt, men en un­der­vur­de­ring af, at der sid­der to fra hvert par­ti, en mi­ni­ster og dyg­ti­ge em­beds­ma­end i en se­ri­øs di­a­log om em­net. Selv­føl­ge­lig må man va­e­re kri­tisk, men det vil kva­li­fi­ce­re kri­tik­ken, hvis man har la­est af­ta­len. YT­RINGS­FRI­HE­DEN BEGRAENSES KUN, når man i en for­kyn­del­ses­si­tu­a­tion kom­mer med yt­rin­ger, der op­for­drer til ulov­lig­he­der. F.eks. hvis man for­kyn­der, at det er til­ladt at gif­te sig med en ni-årig el­ler prak­ti­se­re fler­ko­ne­ri. LAD OS KIG­GE na­er­me­re på de for­skel­li­ge kri­tik­punk­ter. Fle­re li­be­ra­le de­bat­tø­rer har kaldt det en sort dag for yt­rings­fri­he­den. De sid­der på de­res hø­je he­st og går me­re op i prin­cip­per end i at kom­me med kon­kre­te for­slag om, hvor­dan vi imø­de­kom­mer den sti­gen­de ra­di­ka­li­se­ring, som ud­gør en af de største trusler mod vo­res sam­fund. Lad det va­e­re sagt én gang for al­le: Li­sten ind­s­kra­en­ker ik­ke yt­rings­fri­he­den. Med den nye lov går vi eks­pli­cit ind og for­by­der den form for for­kyn­del­se, hvor man ud­la­eg­ger tek­sten så­dan, at den op­for­drer til hand­lin­ger, der er ulov­li­ge i Dan­mark. JEG ER SELV me­get op­ta­get af yt­rings­fri­hed, men mindst li­ge så op­ta­get af, at vi har nog­le had­pra­e­di­kan­ter, der er år­sag til, at nog­le un­ge har ud­vik­let sig til ter­r­o­ri­ster og ef­ter­føl­gen­de har spra­engt sig selv i luf­ten. Nog­le af kri­ti­ker­ne har frem­ha­e­vet, at vi i sin tid kun­ne be­ka­em­pe kom­mu­nis­men uden at ind­s­kra­en­ke yt­rings­fri­he­den. Til det kan jeg kun si­ge, at kom­mu­ni­ster ik­ke spra­eng­te sig selv i luf­ten, for de var ik­ke tro­en­de. Der er og­så ble­vet pe­get på na­zi­ster­ne i Dan­mark og de­res ra­di­o­ka­nal Oa­sen, som er ble­vet be­ka­em­pet med Na­ser Kha­der, Gen­brug er en ten­dens, vi har set i en år­ra­ek­ke. Tror du, at det vil fort­sa­et­te de kom­men­de år? åben de­bat. Men helt ae­r­ligt! Det er hi­sto­ri­e­løst at sam­men­lig­ne lat­ter­li­ge Jo­hn­ny Han­sen med for­be­ne­de ji­ha­di­ster, En for­sker ud­tal­te for­le­den i Ber­ling­s­ke, at den­ne li­ste vil stemp­le al­le mus­li­mer, og her må jeg ta­ge mig til ho­ve­d­et. In­gen vil stemp­le mus­li­mer af den grund, li­sten hja­el­per tva­er­ti­mod med at lø­se et pro­blem, som og­så er et pro­blem for mus­li­mer­ne selv. Nog­le ind­van­drer­de­bat­tø­rer hol­der sta­e­digt fast i, at det er di­a­log, der skal til, og at ima­mer­ne skal ind­dra­ges. Men nu har vi haft di­a­log i 30 år, og igen og igen op­da­ger vi, at ima­mer­ne ik­ke øn­sker di­a­log. De ta­ler med fle­re tun­ger og har de­res egen dags­or­den.

PANELET Nu har vi haft di­a­log i 30 år, og igen og igen op­da­ger vi, at ima­mer­ne ik­ke øn­sker di­a­log. De ta­ler med fle­re tun­ger og har de­res egen dags­or­den

DER ER OG­SÅ de kri­ti­ke­re, som si­ger, at man ik­ke kan brem­se had­pra­e­di­kan­ter­ne, for­di man ba­re kan se dem over net­tet. Her me­ner jeg, at der er en ver­den til for­skel på at se no­get li­ve og over en ska­erm. Det er li­ge­som at se en fod­bold­kamp i Par­ken og på tv. Den fø­lel­ses­ma­es­si­ge på­virk­ning er langt stør­re, når man er der selv. Jeg vil­le ger­ne ha­ve va­e­ret dis­se stram­nin­ger for­u­den, men vi er nødt til det, el­lers da­em­mer vi ik­ke op for dan­nel­sen af pa­ral­lel­sam­fund og ri­si­ko­en for øget ter­r­or­virk­som­hed i Dan­mark. Desva­er­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.