Så me­get sol kan hud tå­le PPRrøØ hud­ty­peg

Ny hud­gu­i­de af­slø­rer, hvor kort tid du kan op­hol­de dig i so­len uden at bli­ve skol­det og øge ri­si­ko­en for kra­eft

BT - - NIEUWS - Kil­de: Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se

PAS PÅ ud­vik­ler kra­eft i hu­den,« si­ger Pe­ter Da­lum. Be­skyt dig Hud­gu­i­den fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se og Tryg­fon­den in­de­hol­der seks simp­le spørgs­mål om blandt an­det hud- og hår­far­ve. Når du har be­sva­ret spørgs­må­le­ne, får du svar på, hvil­ken hud­ty­pe du har. Ty­pe 1 er den sar­te­ste hud­ty­pe, mens ty­pe 6 er den hud­ty­pe, der kan tå­le mest sol. Seks ud af ti dan­ske­re har en hud­ty­pe i ka­te­go­ri 1 el­ler 2, og har alt­så stor ri­si­ko for at bli­ve skol­de­de, når de ta­ger ud og ny­der som­mer­vej­ret.

Selv­om det er vig­tigt at ken­de sin hud­ty­pe, er det ik­ke det ene­ste, du skal va­e­re op­ma­er­k­som på. Og­så uvin­dek­set, som in­di­ke­rer hvor skarp so­lens strå­ler er, har be­tyd­ning for, hvor la­en­ge du kan tå­le at va­e­re i so­len. I Dan­mark kan uv-in­dek­stet kom­me helt op på syv, når so­len er vir­ke­lig skarp.

Hvis du ken­der bå­de da­gens uvin­deks og din hud­ty­pe, kan du via en over­sigt fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se af­la­e­se, hvor la­en­ge du kan lig­ge i so­len uden at ri­si­ke­re at bli­ve solskol­det. For ek­sem­pel kan en per­son med hud­ty­pe 2 – den mest al­min­de­li­ge hud­ty­pe i Dan­mark – kun tå­le at va­e­re i so­lens strå­ler i 20 mi­nut­ter uden sol­be­skyt­tel­se, hvis uv-in­dek­set er på 7.

Det er dog Pe­ter Da­lums op­le­vel­se, at man­ge dan­ske­re op­hol­der sig me­get la­en­ge­re tid i so­len, end de egent­lig kan tå­le.

»Jeg tror, at det kom­mer bag på man­ge, hvor lidt sol der skal til, før

Få inspiration til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

BT PLUS

de ri­si­ke­rer at bli­ve skol­de­de,« si­ger han og un­der­stre­ger, at det der­for er ut­ro­lig vig­tigt at be­skyt­te sig imod so­len.

»Det al­ler­bed­ste, man kan gø­re, er selv­føl­ge­lig at gå ind i skyg­gen. Hvis man skal va­e­re i so­len i la­en­ge­re tid, end hu­den kan tå­le iføl­ge gu­i­den, bør man al­tid be­skyt­te sig med solcre­me og sol­be­skyt­ten­de tøj, for ek­sem­pel en sol­hat.« HUD­TY­PE 4 Hud­ty­pe 4 kan tå­le en del sol, men husk at det al­drig er sundt at ste­ge i so­len. Hel­ler ik­ke selv­om man ik­ke solskol­des. Liv­s­tid­s­eks­po­ne­rin­gen for uv-strå­ling har og­så be­tyd­ning for ri­si­ko­en for hu­dog mo­der­ma­er­ke­kra­eft. Uden sol­be­skyt­tel­se ri­si­ke­rer du solskold­ning, hvis du er ude i me­re end: Ved uv-in­deks 3 Ved uv-in­deks 7 Ved uv-in­deks 11 95 mi­nut­ter HUD­TY­PE 5-6 Uden sol­be­skyt­tel­se ri­si­ke­rer du solskold­ning, hvis du er ude i me­re end: Ved uv-in­deks 3 130 mi­nut­ter

Be­va­eg dig va­ek fra so­len og søg ind i skyg­gen. Det er isa­er vig­tigt midt på da­gen mel­lem klok­ken 12 og klok­ken 15, hvor so­len er skar­pe­st. Smør dig med solcre­me over he­le krop­pen. I Dan­mark er en fak­tor 15 til­stra­ek­ke­ligt, hvis du smø­rer et godt lag på og hu­sker at smø­re dig igen, hvis du har va­e­ret ude at ba­de. Tag tøj og sol­hat på, der da­ek­ker krop­pen. På den må­de sør­ger du for, at din krop ik­ke bli­ver di­rek­te ud­sat for so­lens strå­ler. HoAld pa­let­ten med de syv nu­an­cer mo0dp. unB­der­si­den af din un­de­rarm, hvor din0 hud typCisk ik­ke er så eks­po­ne­ret for so­lens strå­ling. HvBar­du­ner din øjen­far­ve? BlBiv­leiv­red­ru­aslt­ki­od­ld­skeo­til detn før­ste sol, hvis du ik­ke be­skyt­ter di HMvaødre­kre(bvarur)ndtin na­tur­li­ge h daSod­rut var 18 år?

Hud­ty­pe 5 og 6 kan tå­le me­get sol, men det er vig­tigt at hu­ske, at det al­drig er sundt at ste­ge i so­len. Hel­ler ik­ke, selv­om man ik­ke solskol­des.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.