ASPIRIN MOD TAR

BT - - NIEUWS -

FORSK­NING

Det an­ven­des bl.a. til be­hand­ling og fore­byg­gel­se af hjer­te-kar-syg­dom­me.

»Asa er en gam­mel og bil­lig me­di­cin, som har fa­er­re bi­virk­nin­ger sam­men­lig­net med an­den kra­eft­me­di­cin. Man kun­ne fo­re­stil­le sig, at me­di­ci­nen vil bli­ve brugt som til­la­eg til den or­di­na­e­re kra­eft­be­hand­ling som kirur­gi og cel­le­gift,« si­ger Kje­til Ta­skén. Der er og­så bi­virk­nin­ger Her­hjem­me tror overlaege hos Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se Jens Oluf Bruun Pedersen og­så, at den nye vi­den hur­tigt vil bli­ve om­sat til prak­sis i for­hold til pa­tien­ter, som al­le­re­de er di­ag­no­sti­ce­ret med tarm­kra­eft. Han ad­va­rer dog – li­ge­som de nor­ske for­ske­re – mod, at man selv be­gyn­der at fore­byg­ge tarm­kra­eft ved at spi­se pil­ler med det på­ga­el­den­de stof.

»Selv­om den dag­li­ge do­sis er ret lil­le, er stof­fet for­bun­det med bi­virk­nin­ger som f.eks. ma­ve­sår og blød­nin­ger fra ma­ve-tarm­ka­na­len,« si­ger han.

Sid­ste år vi­ste et dansk stu­die el­lers, at man kun­ne nedsa­et­te ri­si­ko­en for i før­ste om­gang at ud­vik­le tarm­kra­eft med op til 30 pro­cent, hvis man fik en dag­lig do­sis på 75 mg, sva­ren­de til min­dre end en ho­ved­pi­nepi­l­le. Men før me­di­ci­nen kan an­be­fa­les som en ge­ne­rel fore­byg­gel­se, er for­sker­ne nødt til at ken­de me­re til virk­nin­gen.

»Vi er nødt til nø­je at over­ve­je, hvor­dan vi kan bru­ge det og op­ve­je for­de­le­ne mod ulem­per­ne. Det over­blik har vi ik­ke end­nu, men det skal vi nok få,« si­ger Jens Oluf Bruun Pedersen.

Og så er det na­er­lig­gen­de og­så at fin­de ud af, om stof­fet skul­le ha­ve ind­virk­ning på an­dre kra­eft­for­mer.

»Stof­fet vir­ker an­ti­in­f­lam­ma­to­risk. Det vil si­ge, at det nedsa­et­ter be­ta­en­del­ses­til­stan­den. Hvis be­ta­en­del­se er år­sa­gen til an­dre kra­eft­for­mer, kan man for­stil­le sig, at stof­fet og­så kun­ne ha­ve virk­ning dér,« si­ger han. Blod i af­fø­rin­gen, AEn­dre­de af­fø­rings­va­ner, Ace­tylsa­li­cyl­sy­re ind­går i fle­re po­pu­la­e­re hånd­købsla­e­ge­mid­ler, her­un­der Aspirin, Mag­nyl, Ko­di­mag­nyl og Treo. Stof­fet vir­ker fe­ber­nedsa­et­ten­de, smer­testil­len­de og fjer­ner be­ta­en­del­ses­til­stan­de. Det har des­u­den en blod­for­tyn­den­de ef­fekt. En al­min­de­lig smer­testil­len­de tab­let

in­de­hol­der 500 mg ace­tylsa­li­cyl­sy­re, mens tab­let­ter til f.eks. fore­byg­gel­se af hjer­te-kar-syg­dom­me in­de­hol­der 75 mg. Aspirin kan va­e­re for­bun­det med en ra­ek­ke al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger, så­som ma­ve­sår, in­dre blød­nin­ger og i me­get sja­eld­ne til­fa­el­de hjer­ne­blød­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.