Eks-ro­ck­er i ko­ma hav­de mil­li­onga­eld

BT - - NIEUWS -

OVERFALDET MED KØLLE kon­flikt med en an­den ban­de,« si­ger Hen­rik Gunst.

Of­fe­ret er tid­li­ge­re med­lem af Hells An­gels Co­pen­ha­gen, og har ar­bej­det som ta­to­vør.

Han er i for­vej­en godt kendt po­li­ti­et og har blandt an­det en dom for narko­han­del. Kon­flikt med kum­pa­ner Me­get ty­der på, at han er ra­get uklar med si­ne tid­li­ge­re ’brød­re’ i HA.

Iføl­ge Ek­stra Bla­det er han ble­vet smidt ud af Hells An­gels i så­kaldt I dag bru­ges be­teg­nel­sen men or­det da­ek­ker over det sam­me: At man skal hol­de sig langt va­ek fra mil­jø­et, og i vis­se til­fa­el­de er man er ja­get vildt.

Ro­ck­e­ren hav­de iføl­ge BTs kil­der et øko­no­misk ude­stå­en­de på et par mil­li­o­ner, og det kan me­get vel va­e­re den ube­tal­te ga­eld, der har ledt til af­straf­fel­sen.

Overfaldet lig­ner i umi­sken­de­lig grad et over­fald på to an­dre tid­li­ge­re HA-med­lem­mer. En co­ck­tail af uds­mid­ning og øko­no­misk mel­lemva­e­ren­de før­te i sep­tem­ber 2013 til, at to ma­end 31 og 32 år blev slå­et, spar­ket, stuk­ket med kniv og skudt af de­res tid­li­ge­re brød­re. Overfaldet fandt sted i Ugan­dasko­ven på Ama­ger. Tre HA-med­lem­mer blev idømt tre, fi­re og fem års fa­engsel for over­fal­de­ne.

BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar fra Hells An­gels.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.