Baywatch-ba­be på vej til Dan­mark

Car­men Electra er na­e­ste stjer­ne, som ken­dis-agent hen­ter til Kø­ben­havn

BT - - NIEUWS -

BE­SØG Pa­mela An­der­son, Pa­ris Hilt­on og se­ne­st To­ri Spel­ling. Al­le har de tid­li­ge­re og nu­va­e­ren­de Hol­lywood­stjer­ner va­e­ret et smut for­bi Dan­mark i sel­skab med dan­ske Claus Hjelm­bak, der har bo­et i Los An­ge­les i me­re end ty­ve år. Og nu har Hol­lywood-agen­ten ar­ran­ge­ret end­nu et be­søg i den dan­ske ho­ved­stad – den 11. ju­ni lan­der den 44-åri­ge Car­men Electra, der nok er bedst kendt fra sin rol­le i ’Baywatch’, i Kø­ben­havn. Det forta­el­ler han til BT. »Car­men og jeg har kendt hin­an­den i 15 år. Hun er et helt fan­ta­stisk men­ne­ske, der be­hand­ler folk godt, og jeg gla­e­der mig til at hun skal mø­de mi­ne ven­ner. Jeg el­sker, når jeg kan få lov at vi­se Hol­lywood-stjer­ner­ne, hvor jeg kom­mer fra,« for­kla­rer han be­gej­stret. ’For­ret­ning og for­nø­jel­se’ Car­men Electras dan­ske vi­sit kom­mer til at va­re lidt over en uge og er en kom­bi­na­tion af ’for­ret­ning og for­nø­jel­se’, som Hjelm­bak for­kla­rer.

Så­dan ple­jer det at va­e­re, når han har kend­te ven­ner med til Dan­mark. Her får de nem­lig mu­lig­hed for at få di­rek­te kon­takt dan­ske fir­ma­er, der kan se en for­del i et sam­ar­bej­de med et kendt an­sigt. Ind­til vi­de­re lig­ger det kun fast, at Electra skal be­sø­ge det dan­ske skøn­heds­fir­ma New Nor­dic. der dog og­så tid til. For når alt kom­mer til alt, så er stjer­ner skabt til at strå­le i fo­to­gra­fer­nes blitzlys.

Der­for hå­ber Hjelm­bak på at få ar­ran­ge­ret en eks­klu­siv fest for sin ve­nin­de.

»Jeg reg­ner med at hol­de no­get sam­men med Re­mee på hans nye nat­klub Arch. Han er en af de ene­ste men­ne­sker, jeg sto­ler på, når det ga­el­der sto­re ar­ran­ge­men­ter for stjer­ner­ne. Han er en gut­ter­mand, og det er al­tid 100 pro­cent i or­den hos ham,« ly­der det fra Hjelm­bak med slet skjult hen­vis­ning til det ar­ran­ge­ment, der fandt sted, da ’Be­ver­ly Hills’-stjer­nen To­ri Spel­ling sam­men med sin fa­mi­lie ga­e­ste­de Dan­mark i sid­ste må­ned.

Her end­te en fød­sels­dags­fest for To­ri Spel­ling som et fl­op, da pres­sen ud­van­dre­de fra den rø­de lø­ber på Na­es­byholm Slot – uden bil­le­der af hver­ken kend­te dan­ske­re el­ler fød­sels­dags­bar­net selv. Car­men og jeg har kendt hin­an­den i 15 år. Hun er et helt fan­ta­stisk men­ne­ske, der be­hand­ler folk godt, og jeg gla­e­der mig til at hun skal mø­de mi­ne ven­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.