Eks­per­ter: Win­dows 10 er en god idé

BT - - NIEUWS -

OP­DA­TE­RING Man­ge dan­ske Win­dows­bru­ge­re har i den se­ne­ste tid re­vet sig fru­stre­ret i hå­ret. Mi­cro­soft har nem­lig ind­ført, at man som Win­dows 7- el­ler 8-bru­ger au­to­ma­tisk får in­stal­le­ret den se­ne­ste ver­sion af sty­re­sy­ste­met, Win­dows 10, som en an­be­fa­let op­da­te­ring. Det be­ty­der, at man­ge bru­ge­re plud­se­lig har få­et Win­dows 10 uden at ha­ve bedt om det.

Men er Win­dows 10 egent­lig så slemt? Det har vi spurgt to eks­per­ter om, og de er eni­ge i, at en op­da­te­ring til den nye ver­sion fak­tisk er en rig­tig god idé.

»For de fle­ste vil det va­e­re en ret god idé at ta­ge den­ne op­da­te­ring. Det er det bed­ste sty­re­sy­stem, der har va­e­ret fra Mi­cro­soft i man­ge år. Isa­er hvis man ser på Win­dows 8, som man­ge var util­fred­se med. Og ser man på Win­dows 7, er det ved at va­e­re et ae­l­dre sty­re­sy­stem, selv om det sta­dig fun­ge­rer fint,« si­ger Mik­kel Wil­li­am Ni­el­sen, pro­jekt­le­der i test- og ana­ly­se­af­de­lin­gen hos For­bru­ger­rå­det Ta­enk.

Den hold­ning de­ler Mor­ten Sa­hl Ni­el­sen, der er te­stog for­bru­ger­re­dak­tør hos Com­pu­terwor­ld:

»Kort sagt er Win­dows 10-op­da­te­rin­gen en god idé, og det er der fle­re grun­de til. Kom­mer du fra en Win­dows 7-ma­ski­ne, vil com­pu­te­ren kom­me til at fø­les en smu­le hur­ti­ge­re. Kom­mer du fra en Win­dows 8-com­pu­ter, vil det fø­les let­te­re at bru­ge med mus og ta­sta­tur,« si­ger Mor­ten Sa­hl Ni­el­sen.

Beg­ge eks­per­ter er des­u­den eni­ge om, at en op­da­te­ring til Win­dows 10 er et godt valg i for­hold til frem­ti­den.

Li­ge­som det tid­li­ge­re er sket med Win­dows XP og Win­dows Vis­ta, kom­mer Mi­cro­soft til at stop­pe med at sen­de sik­ker­heds­op­da­te­rin­ger ud til Win­dows 7 i 2020, og så kom­mer ens com­pu­ter i hø­je­re grad i ri­si­kozo­nen for cy­be­ran­greb. Min­dre ri­si­ko frem­over Der­u­d­over må man ik­ke glem­me, at man får op­da­te­rin­gen fora­e­ret af Mi­cro­soft. In­stal­le­rer du det nye sty­re­sy­stem in­den 29. juli 2016, får du den gra­tis. Der­ef­ter vil det ko­ste 999 kro­ner at få Win­dows 10.

Til gen­ga­eld er eks­per­ter­ne eni­ge om, at Mi­cro­softs nye stra­te­gi har va­e­ret li­ge på gra­en­sen, da det for no­gen har føl­tes som, at man har pres­set op­da­te­rin­gen ned over ho­ve­d­et på én.

»Mi­cro­soft har va­e­ret me­get of­fen­si­ve i de­res stra­te­gi, for de vil ger­ne ha­ve så man­ge til at bru­ge Win­dows 10 som mu­ligt. Men det har og­så skabt en ne­ga­tiv dis­kurs om­kring det. Man har for ek­sem­pel hørt om sko­le­e­le­ver, hvor com­pu­te­ren er be­gyndt at op­da­te­re til Win­dows 10 midt un­der en ek­sa­men, og ae­l­dre men­ne­sker som ik­ke har for­stå­et, at com­pu­te­ren plud­se­lig ser an­der­le­des ud,« si­ger Mor­ten Sa­hl Ni­el­sen.

Hos Mi­cro­soft Dan­mark har man ta­get kri­tik­ken til ef­ter­ret­ning, forta­el­ler Mar­tin Thor­ning Han­sen, der er di­vi­sions­chef for Win­dows:

»Vi kan se gen­nem vo­res fe­ed­ba­ck, at nog­le ik­ke har få­et til­stra­ek­ke­lig in­for­ma­tion om den­ne op­da­te­ring. Det må be­ty­de, at vi ik­ke har få­et kom­mu­ni­ke­ret det godt nok, og det har vi og­så ta­get til ef­ter­ret­ning nu,« forta­el­ler Mar­tin Thor­ning Han­sen.

Mi­cro­soft op­ly­ser og­så, at du in­den­for 30 da­ge har mu­lig­hed for at ven­de til­ba­ge til dit gam­le sty­re­sy­stem, hvis ik­ke du er til­freds med Win­dows 10. WIN­DOWS 10: FOR­DE­LE OG ULEMPER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.