Kul­tur Fin­pud­set til det sid­ste

BT - - NIEUWS -

ET GODT GRIN Bi­er,

»Li­ge plud­se­lig var der nog­le, der fik fan­dens travlt,« kon­sta­te­re­de Ko­e­fo­ed tørt, men han ska­e­ve­de til Mads Knar­re­borg og Ol­sen:

»Ja, det er med sorg, vi si­ger far­vel til det num­mer, for det er en dar­ling, men det hand­ler om, at pu­bli­kum klap­pe­de for me­get,« sag­de Niels Ol­sen, og kun­ne godt hø­re, at det lød en anel­se for­kert. Ro­lig trods travlhed »Det er for­di, det he­le bli­ver la­en­ge­re end be­reg­net, og an­den akt så bli­ver for lang. Og der ik­ke er den rig­ti­ge ba­lan­ce mel­lem num­re, hvor folk jub­ler og gri­ner, og an­dre num­re, hvor folk er me­re lyt­ten­de,« hjalp Ko­e­fo­ed med et opkla­ren­de smil.

»Selv­om man har spil­let det igen­nem for pu­bli­kum, så er der al­tid no­get sa­er­ligt over en pre­mi­e­re,« sag­de Mads Knar­re­borg, der li­ge­som de to an­dre vir­ke­de fuld­sta­en­digt ro­lig, selv­om man ty­de­ligt kun­ne ma­er­ke in­ten­si­te­ten og kon­cen­tra­tio­nen kna­ge i det lil­le om­kla­ed­nings­rum.

Mester­pa­ro­di­ke­ren Knar­re­borg er ny i Ti­vo­li Tam Tam, li­ge­som So­fie Stou­gaard, der til gen­ga­eld har la­vet Jes­per Win­ge Lei­s­ner Sus­an­ne revy bå­de på Born­holm og i Gra­e­sted.

»Jo, jeg kan godt ma­er­ke ner­ver­ne, og det har jeg kun­net he­le da­gen. Men jeg har la­ert at sty­re som­mer­fug­le­ne me­get bed­re. Da jeg var yn­gre, kun­ne jeg slet ik­ke va­e­re til,« in­drøm­me­de den 49-åri­ge sku­e­spil­ler, der el­lers har stå­et på utal­li­ge sto­re og små sce­ner, si­den hun blev an­sat på Røn­ne Te­a­ter i 1991.

Den ene­ste, der ik­ke hav­de va­e­ret med til den hek­ti­ske ef­ter­mid­dags­prø­ve li­ge op til den af­gø­ren­de pre­mi­e­re­af­ten, var Bo­dil Jør­gen­sen, der an­kom til Ti­vo­li hjem­me­fra kun tre kvar­ter før start.

Sid­ste år flyt­te­de hun fra lej­lig­hed på Nør­re­bro til hus i Lyng­by, nord for Kø­ben­havn.

»Jeg har det dej­ligt, jeg kom­mer li­ge hjem­me­fra,« sag­de hun og kig­ge­de en smu­le di­stra­et rundt, ind­til hun fik ba­en­ket sig i ’pi­ger­nes’ om­kla­ed­ning.

»Vi har haft en skøn dag, vo­res dat­ter Rig­mor har va­e­ret til dans, og vi har va­e­ret ved stran­den og pla­sket med vand hjem­me i ha­ven. Og nu er jeg klar,« smi­le­de hun med den sa­er­li­ge ud­strå­ling, der vil­le kun­ne ska­be god kar­ma selv i hel­ve­de.

Uden­for Glas­sa­len var po­li­ti­et mødt talsta­er­kt op med sva­ert be­va­eb­ne­de be­tjen­te, hvoraf et par styk­ker og­så tog op­stil­ling in­de bag sel­ve sce­nen. Til stor overraskelse for sku­e­spil­ler­ne. Støj­berg og Løk­ke er of­re Bå­de in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg og stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen er ’of­re’ i Ti­vo­li Revy­en, og var og­så in­vi­te­ret til pre­mi­e­ren sam­men med an­dre po­li­ti­ke­re og ken­dis­ser fra al­le gre­ne af dansk show­bizz.

»Det må va­e­re der­for, de er her, der kom­mer jo al­le mu­li­ge, som no­gen har lyst til at sky­de,« ud­brød Niels Ol­sen spon­tant.

På sce­nen i Ti­vo­li­revy­en nø­je­des de med at sky­de med ord og mu­sik. Blandt an­det til stor for­nø­jel­se for sku­e­spil­ler Kirsten Nor­holt:

»Jeg for­ven­ter en fest, og at jeg skal le og klap­pe og si­ge ’ha­haha po­li­ti­ke­re, så fik I den igen!’, sag­de hun li­ge før, klok­ken rin­ge­de for sid­ste gang, og revy­en be­gynd­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.