Ol­de­far med jer­n­greb

BT - - NIEUWS -

har in­ten­si­ve­ret cen­su­ren og chi­ka­nen af uaf­ha­en­gi­ge og re­ge­rings­kri­ti­ske jour­na­li­ster i lan­det. Le­der si­den 2006 Raul Castro har va­e­ret Cu­bas le­der si­den 2006, hvor han er­stat­te­de sin ae­l­dre og syg­doms­sva­ek­ke­de bror, Fi­del, som før­ste­se­kre­ta­er i det cu­ban­ske kom­mu­ni­st­par­ti (PCC) og le­der af mi­li­ta­e­ret. To år se­ne­re blev Raul Castro valgt som lan­dets pra­esi­dent, men han har i al­le åre­ne un­der og ef­ter re­vo­lu­tio­nen va­e­ret ta­et på bro­de­ren. De to ka­em­pe­de sam­men mod Ba­ti­s­ta-sty­ret i 1950er­ne, og da gu­e­ril­la-be­va­e­gel­sen sej­re­de, ind­t­og Raul Castro en cen­tral rol­le i den nye kom­mu­ni­sti­ske stat. ’Castro den yn­gre’ har bl.a. haft ti­tel af vi­ce­pra­esi­dent og for­svars­min­ster, men har al­tid stå­et i skyg­gen af sin ka­ris­ma­ti­ske sto­re­bror.

Det aen­dre­de sig i 2006, men iføl­ge iagt­ta­ge­re er den ene Castro-hånd sva­er at skel­ne fra den an­den. Al po­li­tisk or­ga­ni­se­ring uden for Cu­bas kom­mu­ni­st­par­ti PCC er sta­dig ulov­lig, og på den ny­ligt over­stå­e­de par­ti­kon­fe­ren­ce ad­va­re­de Raul Castro mod et fler­par­ti­sy­stem og kald­te det for ’be­gyn­del­sen til en­den’. Lov­ligt at prak­ti­se­re re­li­gion En vis li­be­ra­li­se­ring anes dog på ud­valg­te om­rå­der. Al­min­de­li­ge cu­ba­ne­re har få­et lov til at åb­ne små­for­ret­nin­ger, det er nu lov­ligt at prak­ti­se­re sin re­li­gion, og mo­bil­te­le­fo­ner er ble­vet til­ga­en­ge­li­ge, men al­li­ge­vel flyg­ter man­ge sta­dig fra lan­det, of­te med kurs mod USA.

Hjer­ne­flug­ten og Cu­bas elen­di­ge øko­no­mi er for­ment­lig grun­den til, at Raul Castro i det se­ne­ste år har na­er­met sig USA, kul­mi­ne­ren­de med et statsbesøg af USAs pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma i Cu­ba i marts. Lan­det har des­pe­rat brug for in­ve­ste­rin­ger, og det løn­li­ge håb hos den gam­le gar­de af re­vo­lu­tions-hel­te, der sta­dig le­der lan­det, er, at en lem­pel­se af USAs Cu­ba-em­b­ar­go vil kun­ne sa­et­te gang i cu­bansk øko­no­mi.

In­tet ty­der dog på, at en til­na­er­mel­se mel­lem de to lan­de vil få Raul Castro til at gø­re no­get ved men­ne­ske­ret­tig­heds­si­tu­a­tio­nen. Få ti­mer før Oba­mas fly lan­de­de på Cu­ba, om­rin­ge­de cu­bansk po­li­ti så­le­des en grup­pe re­ge­rings­kri­ti­ske de­mon­stran­ter og fjer­ne­de dem. Født i Biran i det sy­døst­li­ge Cu­ba. Har 11 hel- og halv­sø­sken­de, hvoraf den mest be­røm­te er sto­re­bror Fi­del. Blev tid­ligt en­ga­ge­ret i det cu­ban­ske kom­mu­ni­st­par­ti og delt­og sam­men med bl.a. bro­de­ren og Er­ne­sto Che Gu­e­va­ra i gu­e­ril­la-kam­pen mod det un­der­tryk­ken­de Ba­ti­s­ta-sty­re. Gif­te­de sig i 1959 med Vil­ma Espin, der og­så var ak­tiv un­der og ef­ter re­vo­lu­tio­nen, bl.a. som le­der i Cu­bas kvin­de­be­va­e­gel­se. Par­ret fik tre døtre og en søn, sidst­na­evn­te er sin fars per­son­li­ge as­si­stent. Vil­ma Espin dø­de i 2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.