Luk­ker sin fri­sør­sa­lon

BT - - NIEUWS -

NY UD­FOR­DRING

Det nye job går ud på, Den­nis Knud­sen er bort­rejst i uger ad gan­gen til ud­lan­det.

Der­for kun­ne han ik­ke fort­sa­et­te med at dri­ve sin sa­lon i Ny Øster­ga­de.

»Det er bå­de i Eu­ro­pa og la­en­ge­re va­ek. Men hvor, må jeg hel­ler ik­ke si­ge no­get om. End­nu,« ly­der det hem­me­lig­heds­fuldt fra den spa­end­te sty­list. ’Jeg el­sker Dan­mark’ For­di han har skre­vet un­der på en kon­trakt, kan han ik­ke løf­te ba­re en flig af slø­ret for, hvad frem­ti­den brin­ger. Men ef­ter­som han har gjort sig kendt ved at sty­le kend­te kvin­der og stå­et for ma­keup i fle­re film­pro­duk­tio­ner, er det na­er­lig­gen­de, at Den­nis Knud­sens nye til­bud går i den ret­ning. Hvil­ket sty­li­sten da og­så be­kra­ef­ter.

»Det er jo dét, jeg la­ver. Så, ja – det er lidt i det ge­bet,« si­ger han til BT.

Men selv om ud­lan­det alt­så lok­ker, så be­hol­der Den­nis Knud­sen sin sto­re pent­hou­se­lej­lig­hed ved Fi­ske­tor­vet.

»Jeg flyt­ter ik­ke fra Dan­mark. Jeg el­sker Dan­mark. Men det­te til­bud kun­ne jeg ba­re ik­ke si­ge nej til. Og ef­ter­som jeg luk­ker min sa­lon og med ve­mod si­ger mi­ne 15 an­sat­te op, er det no­get stort,« fast­slår han.

SO­LEN I DAG

OPSAGT Der er in­gen su­re mi­ner at spo­re hos de 15 an­sat­te i Den­nis Knud­sens fri­sør­sa­lon, som nu har mi­stet de­res job pr. 31. au­gust. »Alt er så fint her. Det er fo­re­gå­et så rig­tigt og va­er­digt og or­dent­ligt,« si­ger Per­nil­le Jen­sen, som net­op har mi­stet sit job. Hun er en af de 15 an­sat­te hos ken­dis­sty­li­sten og fri­sø­ren Den­nis Knud­sen.

For selv om det kom som en overraskelse for de an­sat­te i sa­lo­nen med de sor­te fli­ser på Ny Øster­ga­de i in­dre Kø­ben­havn, da Den­nis Knud­sen med­del­te dem, at han luk­ke­de sin sa­lon per 31. au­gust, for­di han har få­et et til­bud, han ik­ke kun­ne si­ge nej til, så er der mel­lem dem og che­fen. Nye mu­lig­he­der »Vi øn­sker Den­nis alt godt på hans vej, og vi er gla­de på hans veg­ne. Det åb­ner nog­le nye mu­lig­he­der for ham. Men og­så for os,« ly­der det fra Per­nil­le Jen­sen.

Det er nem­lig in­gen hem­me­lig­hed, at hvis man har va­e­ret an­sat i en af de før­en­de fri­sør­sa­lo­ner i Kø­ben­havn, så er det ik­ke så sva­ert at få et nyt og til­sva­ren­de job.

»Den­nis har og­så lo­vet at hja­el­pe os alt, hvad han kan,« forta­el­ler Per­nil­le Jen­sen. Den­nis har lo­vet at hja­el­pe os alt, hvad han kan LØSNINGER til op­ga­ver si­de 30: Nem: 27, Mel­lem: 45, Sva­er: 159

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.