SØNDAGENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 2001. (I Am Sam) Den men­talt re­tar­de­re­de Sam bor ale­ne sam­men med sin ot­te­åri­ge dat­ter Lu­cy. Da hun ef­ter­hån­den er ved at va­e­re me­re in­tel­li­gent end sin far, vil de so­ci­a­le myn­dig­he­der i San­ta Bar­ba­ra tvangs­fjer­ne hen­de fra Sam. For Sam be­ty­der Lu­cy alt, og han me­ner, at hans ka­er­lig­hed til sin dat­ter er grund­lag nok for et godt bar­ne­liv og en god op­dra­gel­se. Med­vir­ken­de: Sam Daw­son: Se­an Penn, Ri­ta Har­ri­son: Mi­chel­le Pfeif­fer og Lo­ret­ta De­vi­ne, An­nie Cas­sell: Di­an­ne Wiest. In­struk­tion: Jes­sie Nel­son. TV 2 kl. 14.30 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2013. (The In­terns­hip) Ti­den er lø­bet fra arm­båndsu­ret, så ur­sa­el­ger­ne Bil­ly og Nick mi­ster de­res job. De­res ta­le­ga­ver skaf­fer dem en tjans som prak­ti­kan­ter hos in­ter­net­gi­gan­ten Goog­le. De to ven­ner er dob­belt så gam­le som de an­dre prak­ti­kan­ter, og de ved ik­ke en pind om com­pu­te­re el­ler in­ter­net­tet. Men må­ske kan en halv­gam­mel sa­el­ger­ty­pe og­så la­e­re de un­ge net­nør­der et og an­det. Med­vir­ken­de: Bil­ly McMa­hon: Vin­ce Vaug­hn, Nick Camp­bell: Owen Wil­son og Da­na: Ro­se Byr­ne. In­struk­tion: Shawn Levy. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2011. (The Big Year) Tre fa­na­ti­ske fug­lekig­ge­re be­slut­ter sig for at bru­ge et helt år på at kon­kur­re­re for at fin­de det største an­tal ar­ter, idet El Ni­no sen­der ek­stra­or­di­na­ert man­ge sja­eld­ne fug­lear­ter til USA. De fin­der imid­ler­tid hur­tigt ud af, at der er an­det, der er vig­ti­ge­re end at vin­de kon­kur­ren­cen, da det går op for dem, at den vir­ke­li­ge kon­kur­ren­ce er mel­lem dem og de ufor­drin­ger, de hver isa­er står over for i de­res eget liv. Med­vir­ken­de: Brad Har­ris: Ja­ck Bla­ck, Ken­ny Bosti­ck: Owen Wil­son og Pra­sad: Za­hf Pa­roo. In­struk­tion: David Fran­kel. TV3 kl. 23.25 Ame­ri­kansk-gra­esk ko­me­die fra 2008. De fi­re go­de ve­nin­der Ti­b­by, Le­na, Car­men og Brid­get er ved slut­nin­gen på de­res før­ste år på col­le­ge, og ta­ger hul på en be­gi­ven­heds­rig som­mer, hvor de skal hol­de fe­rie hver for sig. Som sid­ste år sat­ser de på, at et par je­ans bli­ver bin­de­mid­let mel­lem dem, men buk­ser­ne vi­ser sig ik­ke rig­tigt at ’vir­ke’ me­re, og pi­ger­ne får el­lers al­le brug for hin­an­den og buk­ser­nes magi den­ne som­mer. Med­vir­ken­de: Ti­b­by: Am­ber Tam­blyn, Le­na: Ale­xis Ble­del og Car­men: Ame­ri­ca Fer­re­ra. In­struk­tion: Sa­naa Ham­ri. TV 2 Zulu kl. 14.50 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2011. (Art­hur) Art­hur er en rig, al­ko­ho­lisk play­boy, der ik­ke bru­ger me­get tid på sit ar­bej­de. Men en dag tvin­ger hans mor ham til at gif­te sig med Sus­an, en or­dent­lig kar­ri­e­re­kvin­de, el­ler og­så gør hun ham ar­ve­løs. Men så mø­der Art­hur Na­o­mi – en fri sja­el, som Art­hur me­ner, er per­fekt for ham. Men hvad er egent­lig vig­tigst; Ka­er­lig­he­den el­ler mors pen­ge? Med­vir­ken­de: Art­hur: Rus­sell Brand, Hob­son: He­len Mir­ren og Sus­an Jo­hn­son: Jen­ni­fer Gar­ner. In­struk­tion: Ja­son Wi­ner. Ka­nal 4 kl. 20.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1999. (Bow­fin­ger) Bob­by Bow­fin­ger er en fal­le­ret film­pro­du­cer i Los An­ge­les, som klyn­ger sig til sin sid­ste chan­ce: at la­ve en film uden at in­for­me­re fil­mens stjer­ne, Kit Ramsay. Kit er den bedst be­skyt­te­de og sam­ti­dig den mest ukon­trol­ler­ba­re sku­e­spil­ler i Hol­lywood. Med­vir­ken­de: Ro­bert K. Bow­fin­ger: Ste­ve Mar­tin, Kit Ram­sey: Ed­die Murp­hy og Dai­sy: He­at­her Gra­ham. In­struk­tion: Frank Oz. TV3+ kl. 18.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.