Han skal ba­e­re SYMBOLET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

So­len skin­ne­de over den skøn­ne­ste, grøn­ne gra­es­pla­e­ne, man kan ta­en­ke sig, på Toy­o­ta Sta­di­um i Toy­o­ta Ci­ty, hvor – rig­tigt ga­et­tet – den ja­pan­ske bil­ma­ston­dont Toy­o­ta har ho­ved­kvar­ter, da de dan­ske lands­holds­spil­le­re i går ef­ter­mid­dag løb ud for at tra­e­ne en sid­ste gang, in­den de her til mor­gen mø­der Bos­ni­enHer­ce­g­ovi­na i den før­ste kamp ved Ki­rin Cup. Må­ske er kam­pen al­le­re­de spil­let, når du la­e­ser dis­se linjer i din avis, for den gik i gang al­le­re­de klok­ken 9.00 dansk tid, men lad nu det lig­ge. For uan­set hvad var det med be­vidst­he­den om, at han er ny dansk lands­holds­an­fø­rer, at Si­mon Kja­er i går løb ud til den sid­ste tra­e­ning.

Med lidt god vil­je lig­ne­de han og­så en rig­tig dansk viking med sit ska­eg, det lan­ge hår og den frem­skud­te bryst­kas­se. Symbolet på en dansk kriger, der går for­re­st.

Og net­op symbolet er vig­tigt, for­tal­te land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de på sit pres­se­mø­de ons­dag:

»Det er først fra ef­ter­å­ret, I kan se, hvem vo­res an­fø­rer egent­lig er. Først da har vi al­le spil­le­re til rå­dig­hed og ved, hvem der er i form. Vi har jo en an­den an­fø­rer. Han er ba­re li­ge hjem­me for at ta­en­ke sig om.« Kvist er num­mer to ef­ter Ag­ger Det var na­tur­lig­vis Da­ni­el Ag­ger, der har få­et lov til ik­ke at ta­ge med til Ja­pan for til gen­ga­eld at kon­cen­tre­re sig om at fin­de ud af, om han fort­sa­et­ter med at spil­le fod­bold – og hvor det i så fald kom­mer til at ske – Ha­rei­de hen­ty­de­de til. Det lå og­så mel­lem linjer­ne, at Wil­li­am Kvist, der over­tog an­fø­rer­bin­det fra Da­ni­el Ag­ger, da han blev skif­tet ud i Åge Ha­rei­des de­but­kamp mod Island, er num­mer to i an­fø­rer­hie­rar­ki­et, men at han ik­ke star­ter på ba­nen mod Bos­ni­en og der­for af na­tur­li­ge år­sa­ger ik­ke er i spil i den­ne om­gang. Der skal jo trods alt va­e­re en til at tra­ek­ke lod.

Der­for er det og­så først fra ef­ter­å­ret, at vi egent­lig kan se, hvem der skal va­re­ta­ge den vig­ti­ge po­si­tion som dansk lands­holds­an­fø­rer.

Og her kom­mer så det med symbolet:

»Vi må ta­en­ke os godt om, for vi skal og­så kun­ne bru­ge vo­res an­fø­rer i vo­res ar­bej­de med vo­res øv­ri­ge spil­le­re, og der har Da­ni­el Ag­ger va­e­ret helt per­fekt. Vi har man­ge go­de an­fø­rer­kan­di­da­ter på hol­det. Det, som jeg vil ha­ve på det her hold, er en an­fø­rer, der og­så ba­e­rer sym­bo­lik­ken i at va­e­re an­fø­rer. Det har Da­ni­el Ag­ger va­e­ret i man­ge år, og det ga­el­der om at fin­de an­sig­tet på den sym­bo­lik. Jon Da­hl er min for­la­en­ge­de arm, og han skal og­så va­e­re med til at tra­ef­fe den be­slut­ning, men jeg tror ik­ke, vi skal gø­re det, før vi når til VM-kva­li­fi­ka­tio­nen, hvor det på man­ge må­der er be­gyn­del­sen på no­get nyt. Nu er Jeg tror, jeg ved, hvem der skal va­e­re lands­holds­an­fø­rer, men det er vig­tigt, at han er i top­form og frisk, når vi kom­mer til ef­ter­å­ret det tra­e­nings­kam­pe, hvor vi me­re fo­ku­se­rer på at få tin­ge­ne til at fun­ge­re,« sag­de Åge Ha­rei­de.

»Jeg tror, jeg ved, hvem der skal va­e­re lands­holds­an­fø­rer, men det er vig­tigt, at han er i top­form og frisk, når vi kom­mer til ef­ter­å­ret,« sag­de Åge Ha­rei­de utvivl­s­omt med tan­ke på tviv­len om Da­ni­el Ag­gers frem­tid, og spørgs­må­let om, hvor­vidt den op­lag­te arv­ta­ger, Wil­li­am Kvist, over­ho­ve­det er en del af star­top­stil­lin­gen. Stolt over hver­vet Det er han ik­ke, som det ser ud li­ge nu, for da lands­hol­det ons­dag tra­e­ne­de før­ste gang med me­get tun­ge ben og øjen­låg ef­ter den lan­ge fly­ve­tur og med de syv ti­mers tids­for­skel som en ma­er­k­bar fak­tor, var han ik­ke med på det hold, der me­get klart lig­ne­de den dan­ske star­top­stil­ling mod Bos­ni­en.

Der­for har Åge Ha­rei­de til kam­pen mod Bos­ni­en skul­let va­el­ge mel­lem den grup­pe af kan­di­da­ter, der i øv­rigt er i spil, og som me­get vel kan va­e­re det igen, når Dan­mark mø­der Al­ba­ni­en i Te­lia Par­ken i Kø­ben­havn 4. sep­tem­ber, for­di det hver­ken er us­and­syn­ligt, at Da­ni­el Ag­ger er stop­pet, el­ler at Wil­li­am Kvist er ba­en­ket.

Kas­per Sch­mei­chel, Tho­mas Dela­ney og Chri­sti­an Erik­sen har utvivl­s­omt al­le va­e­ret in­de i over­vej­el­ser­ne, men val­get faldt alt­så i før­ste om­gang på Si­mon Kja­er.

»Selv­føl­ge­lig er det no­get, jeg er ut­ro­ligt stolt og glad over. Når man går ind på ba­nen, skal man va­e­re med til at ka­ste en mønt op og va­el­ge si­de, men som fod­bold­spil­ler er det ik­ke no­get, man ta­en­ker over, når kam­pen går i gang,« sag­de Si­mon Kja­er, Dan­marks an­fø­rer num­mer 95.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.