Hjer­ne-eks­per­ter: Det ly­der hur­tigt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SOLSTRÅLE-HI­STO­RIE En hjer­ne­blød­ning og en ope­ra­tion fik det til at lig­ne et OL-af­bud og kar­ri­e­re­stop for 32-åri­ge Car­sten Mo­gen­sen. Men ef­ter få uger fik han ket­che­ren i hån­den, og ons­dag, lidt me­re end tre må­ne­der ef­ter hjer­ne­blød­nin­gen, gjor­de han co­me­ba­ck. Da Car­sten Mo­gen­sen faldt om den 18. fe­bru­ar på et ho­telva­e­rel­se i den rus­si­ske by Ka­zan i for­bin­del­se med EM for hold, vi­ste det sig at va­e­re me­re end al­vor­ligt for den 32-åri­ge bad­min­ton­spil­ler. Det er sva­ert at sa­et­te pro­cen­ter på, men spil­le­ma­es­sigt mang­ler jeg no­get. Det skul­le og­så va­e­re ma­er­ke­ligt an­det

Ven­nen og bad­min­ton­mak­ke­ren Mat­hi­as Boe var til ste­de, da Mo­gen­sen­faldt om med en hjer­ne­blød­ning.

Blød­nin­gen hav­de gi­vet en ud­pos­ning på en blodå­re i hjer­nen og­så kendt som en an­euris­me.

Der­med var kar­ri­e­ren sat på stand­by på ube­stemt tid, og Mo­gen­sens liv var til­med i fa­re.

Knap to uger måt­te Mo­gen­sen LYN-CO­ME­BA­CK bli­ve i Ka­zan, før han i be­gyn­del­sen af marts kun­ne ven­de til­ba­ge til Dan­mark, hvor han blev te­stet på Rigs­ho­spi­ta­let. På be­ne­ne ef­ter tre uger Der skul­le dog ik­ke gå langt tid, før Mo­gen­sen le­ve­re­de et lil­le mira­kel. Ba­re tre uger ef­ter chok­ket i Rusland kun­ne man i en vi­deo på Fa­ce­book se Mo­gen­sen på tra­e­nings­ba­nen, og ef­ter no­get tid for­lød det og­så fra Bad­min­ton Dan­mark, at Mo­gen­sen nok skul­le kom­me til­ba­ge på et tids­punkt.

Ons­dag var han så til­ba­ge i kamp. Tre en halv må­ned ef­ter at kar­ri­e­ren lå i grus, stod Car­sten Mo­gen­sen for et va­skea­eg­te re­kord-co­me­ba­ck, da han og Mat­hi­as Boe slog det sta­er­ke par, Li og Liu fra Ki­na. I går blev det så til ne­der­lag til et japansk par, hvor­ef­ter Car­sten Mo­gen­sen gav et af de før­ste in­ter­view si­den hans livs for­s­kra­ek­kel­se.

»Det er selv­føl­ge­lig stort og sjovt, spe­ci­elt med min hi­sto­re. Men jeg er ik­ke glad for, at vi tab­te. Men jeg har prø­vet at ny­de at va­e­re til­ba­ge,« si­ger Car­sten Mo­gen­sen fra en te­le­fon i In­do­nesi­en om co­me­ba­ck­et.

Og­så mak­ke­ren Mat­hi­as Boe var glad for at ha­ve sin mak­ker til­ba­ge. Ne­der­la­get til ja­pa­ner­ne na­ger, men gla­e­den over, at mak­ker­ska­bet er gen­op­ta­get, er trods alt stør­re. Der mang­ler no­get »Vi er lidt ra­tio­nel­le om­kring det. Det er be­stemt me­re end god­kendt, og det vi­ser, at vi er til­ba­ge på spo­ret. Car­sten har tra­e­net fuldt i tre ugers til, så det vi­ser os, at der ik­ke er langt til top­pen. Car­sten har haft det fint her­ov­re, og vi er fortrøst­nings­ful­de. Det har va­e­ret en god start, men ik­ke per­fekt – så hav­de vi vun­det tur­ne­rin­gen,« si­ger en gri­nen­de Mat­hi­as Og spør­ger man overlaege på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tals neu­r­ore­ha­bi­li­te­ring, Ole David­sen, vir­ker det og­så som en ret hur­tig til­ba­ge­ven­den til eli­ten.

»Man har set ad­skil­li­ge ek­semp­ler på, at folk kla­rer sig uden mén, så det er ik­ke så over­ra­sken­de, at han har det fint. Tre må­ne­der vir­ker lidt hur­tigt at ven­de til­ba­ge på det ni­veau, men hvis en pa­tient spør­ger mig, Boe trods ne­der­la­get i In­do­nesi­en.

Car­sten Mo­gen­sen fø­ler da og­så, at der sta­dig er god plads til for­bed­ring.

»Det er sva­ert at sa­et­te pro­cen­ter på, men spil­le­ma­es­sigt mang­ler jeg no­get. Det skul­le og­så va­e­re ma­er­ke­ligt an­det. Men jeg sy­nes selv, jeg spil­ler på et fint ni­veau, så nu er det ba­re hjem og tra­e­ne hårdt.«.

Godt nok har duo­en kun spil­let to kam­pe sam­men si­den fe­bru­ar, men beg­ge spil­le­re mel­der, at de er klar til OL i au­gust hvis de får chan­cen.

»Det lig­ger lidt ude af vo­res ha­en­der, så det kan vi ik­ke ta­en­ke over li­ge nu. Vi ta­en­ker over at bli­ve bed­re til at spil­le bad­min­ton, for det skal vi og­så bru­ge ef­ter OL,« si­ger Car­sten Mo­gen­sen, der bli­ver bak­ket op af mak­ke­ren.

»Hvis vi bli­ver ud­ta­get, er vi klar til at spil­le. Der er to må­ne­der til OL, og de skal bru­ges på at tra­e­ne de de­tal­jer, som ik­ke lyk­ke­des i dag,« si­ger Boe. hvor­når ved­kom­men­de kan ven­de til­ba­ge, er det så­dan set op til dem selv,« si­ger Ole David­sen til BT. I god form Sam­me hold­ning de­ler Jør­gen R. Jør­gen­sen, der har en ma­ster i re­ha­bi­li­te­ring med spe­ci­a­le i neu­ro­lo­gi. Uden at ken­de di­rek­te til Car­sten Mo­gen­sen og hans kon­kre­te til­fa­el­de, spil­ler hans livs­stil en stor rol­le i lyn­co­me­ba­ck­et.

»Det ly­der som rig­tig hur­tigt at va­e­re til­ba­ge ef­ter tre må­ne­der. Men det be­ty­der me­get, hvil­ken form man er i, og hvor gam­mel man er, når en hjer­ne­blød­ning ind­tra­ef­fer. Det har helt sik­kert haft en be­tyd­ning,« si­ger Jør­gen R. Jør­gen­sen om den 32-åri­ge Mo­gen­sen.

Iføl­ge Ole David­sen er det helt es­sen­ti­elt at kom­me gen­nem de før­ste uger.

»Det er vig­tigt, at han er ble­vet scan­net og tjek­ket for yder­li­ge­re an­euris­mer, da de før­ste da­ge og uger kan va­e­re kri­ti­ske. Når nu hans uheld ske­te for tre må­ne­der si­den, og der ik­ke er sket me­re, ser det fint ud,« si­ger over­la­e­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.