Nor­disk ra­cer­krig

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RIVALER OG VEN­NER mo­tor­ho­me og spurg­te sven­ske­ren, hvor­dan han egent­lig selv ser styr­ke­for­hol­det mel­lem ham og dan­ske Ke­vin Magnus­sen?

»Jeg tror på mig selv. Men Ke­vin er en me­get dyg­tig kø­rer. Det har fak­tisk va­e­ret fedt, at vi har haft en del kam­pe mod hin­an­den i sa­e­so­nen og frem for alt i Ba­hrain. Det er dog sva­ert rig­tig at si­ge no­get om styr­ke­for­hol­det mel­lem kø­rer­ne i For­mel 1, for­di al­le bi­ler­ne er så for­skel­li­ge. Men det er cool, at der kom­mer op­ma­er­k­som­hed på vo­res kamp mod hin­an­den,« si­ger Marcus Eri­cs­son.

Sven­ske­ren slår op i et grin. Det med op­ma­er­k­som­hed er ik­ke no­get, Det har fak­tisk va­e­ret fedt, at vi har haft en del kam­pe mod hin­an­den i sa­e­so­nen og frem for alt i Ba­hrain han el­lers ba­der i trods fle­re sa­e­so­ner i For­mel 1 for Sau­ber og Ca­ter­ham. Og Marcus Eri­cs­sons po­pu­la­ri­tet har slet ik­ke nå­et sam­me høj­der som hans dan­ske kol­le­ga i hjem­lan­det.

»Det er ik­ke helt det sam­me i Sve­ri­ge, men in­ter­es­sen sti­ger he­le ti­den for For­mel 1 og min kar­ri­e­re. Det er rig­tig fint, men der er langt op til fy­re som Zla­tan (Ibra­him­ovic, red.). Zla­tan er størst,« slår Marcus Eri­cs­son fast og fort­sa­et­ter:

»Jeg ved fak­tisk ik­ke, hvor­for det ik­ke er li­ge så stort i Sve­ri­ge. Me­di­er­ne i Sve­ri­ge har ik­ke sam­me for­stå­el­se og in­ter­es­se for For­mel 1, men det kom­mer me­re og me­re. Og jeg hå­ber, at det sam­men med min frem­gang bli­ver stør­re og stør­re.« Fra go­kart til For­mel 1 Top-re­sul­ta­ter­ne mang­ler for den sven­ske For­mel 1-kø­rer, der med støt­te fra en af Sve­ri­ges ri­ge­ste ma­end, eje­ren af Te­tra Pak-kon­cer­nen, fo­re­lø­big har kørt i nog­le af fel­tets dår­lig­ste bi­ler. Men Marcus Eri­cs­son har de se­ne­ste år vist so­lid frem­gang.

I kam­pen mod Ke­vin Magnus­sen har han måt­te set sig pas­se­ret af den gu­le Re­nault fle­re gan­ge, og han li­der li­ge nu med det øko­no­misk pres­se­de Sau­ber-team. Men for­hol­det til Ke­vin Magnus­sen er gan­ske fint, forta­el­ler han.

»Jeg ken­der Ke­vin helt til­ba­ge fra, da vi kør­te go­kart mod hin­an­den. Men vi har ik­ke kørt mod hin­an­den si­den, ind­til vi kom i For­mel 1. Når vi mø­des, ta­ler vi sam­men. Jeg sy­nes, at han er en fin fyr, og vi har en god re­la­tion. Men som det nu er i For­mel 1, har vi et pak­ket ske­ma, og der er ik­ke så me­get tid til at mø­des, så vi har ik­ke en dansk-svensk al­li­an­ce kø­ren­de,« si­ger Marcus Eri­cs­son.

Men når nu han ik­ke rig­tig vil­le sva­re på, hvem der er den bed­ste For­mel 1-kø­rer af ham selv og Ke­vin Magnus­sen, kan vi må­ske få af­kla­ret en an­den du­el: »Ha, ha, ha, Zla­tan, 100 pro­cent,« un­der­stre­ger Marcus Eri­cs­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.