2 ,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mau­re­ta­ni­en har va­e­ret den sto­re overraskelse i grup­pen, og det er sva­ert at se, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de i den­ne kamp. Hjem­me­ba­nen be­ty­der enormt me­get i Afri­ka, og kam­pen spil­les un­der uli­de­li­ge for­hold, da der for­ven­tes om­kring 32 gra­ders var­me ved kamp­start. Hol­det be­står pri­ma­ert at me­re ukend­te nav­ne, men de har fun­ge­ret godt som en­hed, og selv om Ca­mero­un selv­føl­ge­lig er et no­get bed­re hold på pa­pi­ret skal man hu­ske på, at Ca­mero­un le­ver fint med uaf­gjort, da man så selv kan sik­re før­ste­plad­sen ved at slå Gam­bia.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.