SKATTEMESSI NEDTUR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MED RYG­GEN MOD MUREN »Skrid med dig, og spil i Pa­na­ma, din ski­de­rik.« En en­kelt util­freds røst bød i går FC Bar­ce­lo­nas ar­gen­tin­ske fod­bold­trold­mand, Lio­nel Mes­si, vel­kom­men på trap­pe­trin­net til rets­sa­len, hvor hans skaebne skal af­gø­res i de kom­men­de da­ge. Her an­kom han iført jak­kesa­et med sin far, Jor­ge Hora­cio Mes­si, der er ho­ved­til­talt i skat­tesa­gen, til en blan­ding af ju­bel og buh-råb. De to stod sko­le­ret for­an dom­me­ren, der kan idøm­me dem knap to års fa­engsel for skat­tes­nyd.

Rets­sa­gen mod Mes­si og hans far har kørt i de se­ne­ste da­ge, men det var først i går, at Mes­si selv skul­le vid­ne. Fa­mi­li­en Mes­si er an­kla­get for at ha­ve snydt den span­ske stat for over 30 mil­li­o­ner kro­ner ved at ha­ve op­ret­tet sel­ska­ber i Uru­gu­ay, Schweiz og Be­lize, hvor pen­ge fra fle­re af Mes­sis man­ge sponsora­ter an­gi­ve­ligt blev ført igen­nem ny­op­ret­te­de fir­ma­er for at sny­de i skat i pe­ri­o­den 2007 til 2009. I april kom det i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af de så­kald­te Pa­na­ma Pa­pers og­så frem, at Mes­si og hans far hav­de op­ret­tet et sel­skab i det mel­le­ma­me­ri­kan­ske skat­te­ly. Sto­le­de på sin far I fi­re sti­ve ti­mer måt­te den ar­gen­tin­ske lands­holds­spil­ler sva­re på spørgs­mål og føl­ge ret­tens gang. Det er Mes­sis far, der sty­rer Bar­ce­lo­na-spil­le­rens øko­no­mi, og over for ret­ten in­drøm­me­de ar­gen­ti­ne­ren, at han ik­ke la­e­ste no­gen af de kon­trak­ter igen­nem, som fa­ren bad ham un­der­skri­ve. Han sto­le­de på sin far og si­ne rå­d­gi­ve­re.

»Jeg vidste in­tet. Jeg be­kym­re­de mig kun om at spil­le fod­bold. Jeg skrev un­der på de pa­pi­rer, han sag­de, jeg skul­le, for­di jeg sto­ler på min far. Jeg sto­ler på min far, og ad­vo­ka­ter­ne sag­de, jeg kun­ne skri­ve un­der,« for­kla­re­de Mes­si iføl­ge nyheds­bu­rea­et AP, der var blandt de 200 jour­na­li­ster, der var mødt op til rets­sa­gen.

Sid­ste som­mer slog ret­ten fast, at Lio­nel Mes­si ik­ke kun­ne få im­mu­ni­tet på bag­grund af sin uvi­den­hed om­kring fa­rens gø­ren og la­den med hans pen­ge. Og i ret­ten i går af­slø­re­de den 28-åri­ge ar­gen­ti­ner igen en be­kym­ren­de stor uvi­den­hed om­kring si­ne fi­nan­ser.

»Det ene­ste, jeg vidste, var, at vi la­ve­de af­ta­ler med for­skel­li­ge sponso­rer, som be­tal­te mig for re­k­la­mer, bil­le­der og så­dan nog­le Jeg vidste in­tet. Jeg be­kym­re­de mig kun om at spil­le fod­bold. Jeg skrev un­der på de pa­pi­rer, han sag­de, jeg skul­le, for­di jeg sto­ler på min far ting. Men jeg vidste ik­ke, hvor­dan pen­ge­ne kom, el­ler hvor de skul­le hen,« sag­de han. Slip­per for fa­engsel Fin­des Mes­si og hans far skyl­dig, ri­si­ke­rer de sto­re bø­der og op imod to års fa­engsel. Dom­me un­der to år gø­res dog be­tin­ge­de i Spa­ni­en, så fod­bold­spil­le­ren skal ik­ke va­e­re ban­ge for at til­brin­ge tid i faengslet. Tid­li­ge­re er hans hold­kam­me­rat i Bar­ce­lo­na, Javi­er Ma­s­che­ra­no, ble­vet idømt et års be­tin­get fa­engsel for skat­tes­nyd.

Skat­tesa­gen har va­e­ret et for­styr­ren­de ele­ment i Mes­sis op­takt til Co­pa Ame­ri­ca, hvor han grun­det rets­sa­gen først kan stø­de til det ar­gen­tin­ske lands­hold ef­ter hold­kam­me­ra­ter­ne. Ar­gen­ti­na spil­ler før­ste kamp man­dag mod de for­sva­ren­de mestre fra Chi­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.