DER­FOR DØ­DE PRINCE

San­ge­ren selv­do­se­re­de kraf­tig smer­testil­len­de me­di­cin, af­slø­rer of­fi­ci­el rap­port. Det blev den kun 57-åri­ge su­per­stjer­nes død

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Ka­ri­na Svens­gaard | ksv@bt.dk

Nu kom­mer sva­ret

Det var et lum­sk stof med uhyg­ge­li­ge kra­ef­ter, som sat­te en stop­per for Prin­ces liv. Of­fi­ci­elt hed det, at den 57-åri­ge san­ger Prince var syg og ind­lagt med in­flu­en­za op til sin plud­se­li­ge død 21. april i år, men på ryg­tebør­sen har det la­en­ge lydt, at en over­do­sis blev den le­gen­da­ri­ske san­gers en­de­ligt.

I af­tes blev det så be­kra­ef­tet, da rets­me­di­ci­ner­ne på Midwest Me­di­cal Exa­mi­ner’s Of­fi­ce ud­send­te en of­fi­ci­el rap­port, som slog fast, at det ame­ri­kan­ske po­pi­kon dø­de af en over­do­sis af det kraf­ti­ge smer­testil­len­de mid­del Fen­ta­nyl.

Pra­e­pa­ra­tet til­hø­rer grup­pen af ’opioi­der’, der ud­lø­ser en eu­fori, man bli­ver af­ha­en­gig af og i va­er­ste fald dør af. Det forta­el­ler mis­brugs­eks­pert Hen­rik Rin­dom.

»Det gi­ver en rus, som man må­ske ken­der det fra mor­fin. Nog­le op­le­ver blot, at de bra­ek­ker sig, an­dre fal­der i søvn og hu­sker ik­ke rig­tig no­get, men der er og­så dem, der forta­el­ler, at det er det fe­de­ste, de no­gen­sin­de har op­le­vet. De be­skri­ver om fan­ta­sti­ske til­stan­de. På den må­de har stof­fet uhyg­ge­li­ge kra­ef­ter,« si­ger Hen­rik Rin­dom. Far­ligt at ad­mi­ni­stre­re selv I rap­por­ten står der un­der ru­brik­ken ’dødsår­sag’, at Prince selv-ad­mi­ni­stre­re­de stof­fet. Men det er yderst far­ligt, for ef­ter hvert rus kra­e­ver krop­pen me­re og me­re.

»Jo me­re man ta­ger, des stør­re bli­ver to­le­ran­cen. Det sva­rer til, at man som te­e­na­ger røg to smø­ger til en god fest, men 30 år se­ne­re skal ha­ve 20 smø­ger. Til sidst tå­ler man me­get sto­re do­ser, men på et tids­punkt lam­mer det vej­rtra­ek­nin­gen, og så dør man alt­så, hvis der ik­ke står no­gen ved si­den af en,« si­ger mis­brugs­eks­per­ten og til­fø­jer:

»Det er no­get rig­tig skidt no­get at fal­de i søvn på, for i va­er­ste fald våg­ner man ik­ke igen.«

Seks da­ge før sin død måt­te Prince nød­lan­de med sit pri­vat­fly for at la­de sig ind­la­eg­ge på ho­spi­ta­let i Il­li­ni­os med in­flu­en­za, men i vir­ke­lig­he­den var der ta­le om be­hand­ling for over­do­sis-symp­to­mer.

Hvis han på det tids­punkt er trap­pet ud af stof­fet, som han selv-do­se­re­de, så kan han ha­ve over­ra­sket ’sy­ste­met’, hvis han på sin døds­dag er vendt til­ba­ge til op­rin­de­lig do­sis.

»Vi ser ty­pisk stof­mis­bru­ge­re, som ef­ter en af­gift­ning ven­der til­ba­ge til de­res op­rin­de­li­ge do­sis, og det ko­ster alt­så liv. Hvis han har trap­pet ud af det, men plud­se­lig er vendt til­ba­ge til sam­me do­sis som tid­li­ge­re, så kan det ha­ve va­e­ret fa­ta­lt, men det er blot ga­et­te­ri,« si­ger Hen­rik Rin­dom.

Opioi­der fin­des i for­skel­li­ge kon­cen­tra­tio­ner i mor­fin, me­ta­don, ke­to­gan og her­o­in - og i en svag ud­ga­ve i helt al­min­de­li­ge ko­di­mag­ny­ler.

Prince, der gav os san­ge som ’Purp­le Rain’, ’When Doves Cry’ og ’Kiss’, blev fun­det liv­løs i sit hjem Pais­ley Park i Min­neso­ta 21. april og blev ef­ter­føl­gen­de ob­du­ce­ret. Han blev i da­ge­ne ef­ter bi­sat i al hem­me­lig­hed.

• Det ame­ri­kan­ske po­pi­kon Prince, der gav os san­ge som ’Purp­le Rain’ og ’Kiss’, dø­de af en over­do­sis, af­slø­rer ob­duk­tions­rap­port. FOTO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.