FLE­RE PA­TIEN­TER E I DET PRI­VA­TE

BT - - NYHEDER -

IT-KRI­SE Fle­re pa­tien­ter vil ry­ge over i det pri­va­te sund­heds­va­e­sen som kon­se­kvens af det nye it-sy­stem Sund­heds­plat­for­men. Det for­ud­ser over­la­e­ge ved Ga­stro­en­he­den ved Her­lev Ho­spi­tal An­ders Fi­s­cher ef­ter fle­re da­ges in­tens de­bat om det nye, ud­ska­eld­te sy­stem. »Man­ge ik­ke-aku­t­te pa­tien­ter vil en­de ude på pri­vat­ho­spi­ta­ler­ne, for­di vi – tror jeg – vil op­le­ve et pro­duk­tions­tab på grund af det nye sy­stem. Med alt det ta­ste­ar­bej­de kan vi sim­pelt­hen ik­ke nå at få al­le pa­tien­ter­ne igen­nem, og de vil så bli­ve sendt ud i det pri­va­te. Hvis man vil den vej, så er det fair nok, men man skal ba­re va­e­re klar over, at det og­så har øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser,« si­ger han til BT. ’Pro­duk­tions­tab’ Iføl­ge An­ders Fi­s­cher er fryg­ten, at ‘vi får et pro­duk­tions­tab, for­di sy­ste­met er så tungt, og for­di vi nu skal bru­ge så me­get tid på at ta­ste, klik­ke osv.’ Han gi­ver et ek­sem­pel:

»Tid­li­ge­re har vi la­e­ger dik­te­ret et no­tat, som så blev skre­vet af en sekretaer. Nu skal vi selv skri­ve det. Den og an­dre ar­bejds­byr­der er lagt di­rek­te over på la­e­ger­ne,« si­ger An­ders Fi­s­cher og fort­sa­et­ter: »Me­get af vo­res tid

kom­mer fremad­ret­tet til at gå med ar­bej­de, som slet ik­ke er me­nings­fyldt i for­hold til, at vi er la­e­ger. Og det hand­ler ik­ke om, at vi er for­ka­e­le­de. Det hand­ler om, hvor kra­ef­ter­ne er bedst brugt.«

Og der er grund til be­kym­ring over si­tu­a­tio­nen på af­de­lin­ger­ne på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal, ly­der det:

»La­e­ger­ne er ke­de af det, fru­stre­re­de og vre­de. Og jeg for­står slet ik­ke, hvor­for po­li­ti­ker­ne el­ler le­del­sen ik­ke er be­kym­re­de. For det er vi,« si­ger An­ders Fi­s­cher:

»Jeg har i mi­ne na­e­sten 50 år i ho­spi­talsva­e­se­net ik­ke op­le­vet no­get lig­nen­de. Vi hav­de hå­bet at få et smart, godt sy­stem - og selv­føl­ge­lig er der en ind­kø­rings­fa­se - men det, vi op­le­ver, er det mod­sat­te,« si­ger An­ders Fi­s­cher.

I dag spid­ser sa­gen om det om­dis­ku­te­re­de it-sy­stem, Sund­heds­plat­for­men, som Re­gion Ho­ved­sta­den og Re­gion Sja­el­land ind­fø­rer på 12 ho­spi­ta­ler i 2016, til. Fle­re over­la­e­ger har de se­ne­ste da­ge i bl.a. BT slå­et alarm og åbent for­talt om pro­ble­mer, som po­ten­ti­elt kan ram­me pa­tient­sik­ker­he­den, ef­ter at Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal 21. maj tog sy­ste­met i brug.

Den så­kald­te ’Sund­heds­plat­form’, der bl.a. sam­ler al­le pa­tien­tens da­ta i en elek­tro­nisk jour­nal, skal gi­ve sund­heds­per­so­na­le, pa­tien­ter og på­rø­ren­de bed­re over­blik og hø­je­re sik­ker­hed.

Men over­la­e­ger, som BT har talt med, be­skri­ver si­tu­a­tio­nen på ho­spi­ta­ler­nes af­de­lin­ger som ‘des­pe­rat’, li­ge­som fle­re ‘er ved at mi­ste mo­det’, mens an­dre har ‘gra­edt’ til mø­der, hvor pro­ble­mer­ne ved det nye sy­stem er ble­vet dis­ku­te­ret. For­mand for over­la­e­ge­rå­det på Her­lev Ho­spi­tal Pe­ter Som­mer Ul­rik­sen me­ner di­rek­te, at der ri­si­ke­rer at bli­ve tabt men­ne­ske­liv.

»Vi er vant til at ha­ve man­ge bol­de i luf­ten, men ef­ter man­ge års nedska­e­rin­ger er det be­gra­en­set hvor man­ge ek­stra vi kan ta­ge an­sva­ret for uden at ta­be men­ne­ske­liv på gul­vet.« Kri­se­mø­de På tirs­dag er der ind­kaldt til et kri­se­mø­de på Her­lev Ho­spi­tal, hvor le­del­sen i Re­gion Ho­ved­sta­den skal drøf­te ud­for­drin­ger­ne med it­sy­ste­met.

BT fik igen i går ind­sigt i en ra­ek­ke in­ter­ne mail, hvor la­e­ger­ne ra­ser over sy­ste­met. En la­e­ge fra kra­ef­taf­de­lin­gen me­ner, at han li­ge nu op­le­ver det va­er­ste i de 34 år, han har va­e­ret la­e­ge, og fle­re la­e­ger sam­men­lig­ner si­tu­a­tio­nen med Ti­ta­nic, hvor der blev spil­let mu­sik li­ge til, ski­bet sank.

Isa­er er vre­den stor med ho­spi­tals­le­del­sen og po­li­ti­ker­ne i Re­gion Ho­ved­sta­den, der har ud­talt, at ind­fø­rel­sen af sy­ste­met er gå­et ef­ter pla­nen, og at an­tal­let af pro­ble­mer er fa­er­re end i an­dre lan­de:

»Man har fra le­del­sens si­de gi­vet om­ver­de­nen ind­tryk af, at al­ting er gå­et smer­te­frit, men det er ik­ke vir­ke­lig­he­den. Vi har få­et et ufa­er­digt sy­stem, som har få­et ge­val­di­ge øre­ta­e­ver i Hol­land og Eng­land, og som har skabt en fru­stra­tion, som jeg ik­ke har op­le­vet før,« si­ger over­la­e­ge An­ders Fi­s­cher. Slut med sup­port Det ame­ri­kan­ske it-fir­ma Epic, der står bag sy­ste­met, tra­ek­ker om min­dre end tre uger si­ne sup­por­te­re ud af Her­lev Ho­spi­tal, og Pe­ter Som­mer Ul­rik­sen me­ner ik­ke, at per­so­na­let er pa­rat til it­sy­ste­met ef­ter så kort tid.

»De pres­ser et helt nyt sy­stem ned over os, som vi ik­ke ba­re skal vaen­ne os til, men og­så fejl­te­ste, fejl­ret­te og byg­ge fa­er­digt si­de­lø­ben­de med, at vi ta­ger os fag­ligt for­svar­ligt af men­ne­skers hel­bred ,uden at de gi­ver os den nød­ven­di­ge tid. Det er respekt­løst over for vo­res fag­li­ge ind­sigt, en­ga­ge­ment og pa­tien­ter­nes for­vent­nin­ger til os,« si­ger han.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få en kom­men­tar fra Re­gion Ho­ved­sta­dens for­mand, Sop­hie Ha­e­storp An­der­sen (S) og le­del­sen fra Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal.

Har du el­ler en af di­ne på­rø­ren­de ma­er­ket kon­se­kven­ser­ne af det nye it-sy­stem på Her­lev og Gen­tof­te Ho­spi­tal? Så skriv til jour­na­li­ster­ne Uf­fe Jør­gen­sen Od­de på ufjo@bt.dk el­ler Tho­mas Nør­mark Krog på tnk@bt.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.