NDER

BT - - NYHEDER -

Med alt det ta­ste­ar­bej­de kan vi sim­pelt­hen ik­ke nå at få al­le pa­tien­ter­ne igen­nem, og de vil så bli­ve sendt ud i det pri­va­te. Hvis man vil den vej, så er det fair nok, men man skal ba­re va­e­re klar over, at det og­så har øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser An­ders Fi­s­cher, over­la­e­ge ved Her­lev Ho­spi­tal MI­NI­STER-SVAR Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) re­a­ge­rer nu på de se­ne­ste da­ges af­slø­rin­ger af pro­ble­mer med Sund­heds­plat­for­men. I en e-mail til BT skri­ver mi­ni­ste­ri­et på veg­ne af mi­ni­ste­ren: »Det er fuld­sta­en­dig uhold­bart, at der til­sy­ne­la­den­de er be­stil­lin­ger på blod­prø­ver, som for­svin­der på sy­ge­hu­se­ne, og pa­tient­hen­vis­nin­ger fra prak­ti­se­ren­de la­e­ger, der går tabt, ef­ter man har ind­ført et nyt it­sy­stem.« Mai­len fort­sa­et­ter: »Den slags fejl skal der hur­tigst mu­ligt ret­tes op på, og det ar­bej­de må Sop­hie Ha­e­storp, som re­gions­rå­ds­for­mand, stil­le sig i spid­sen for. Jeg går na­tur­lig­vis ud fra, at Re­gion Ho­ved­sta­den ar­bej­der på høj­tryk for at få løst it-pro­ble­mer­ne med Sund­heds­plat­for­men.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.