Stram­me­re ad­gangs­krav til gym­na­si­er

BT - - NYHEDER -

GYM­NA­SI­ERE­FORM Det bli­ver frem­over sva­e­re­re at kom­me på gym­na­si­et. Det står klart, ef­ter at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, De Ra­di­ka­le, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Dansk Fol­ke­par­ti, Ven­stre, Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve har ind­gå­et en af­ta­le om en ny gym­na­si­ere­form. Sa­er­ligt på ka­rak­ter­fron­ten ska­er­pes kra­ve­ne til de ele­ver, der øn­sker at kom­me på gym­na­si­et.

Par­ti­er­ne er ble­vet eni­ge om at gi­ve be­tin­get ad­gang til gym­na­si­et – STX, HHX, HTX – alt ef­ter de stand­punkt­ska­rak­ter, som ele­ver­ne får i fol­ke­sko­len.

Ele­ver­ne skal i den så­kald­te ud­dan­nel­ses­pa­rat­heds­vur­de­ring i fol­ke­sko­lens 8. og 9. klas­se op­nå stand­punkt­ska­rak­te­rer på 5 i gen­nem­snit, ly­der det i en pres­se­med­del­el­se fra Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et.

Får ele­ven et gen­nem­snit ved af­gangsek­sa­men på 6 el­ler der­over, er ele­ven sik­ker på at få ad­gang til gym­na­si­et.

Får ele­ven et snit på 5 i si­ne stand­punkt­ska­rak­ter i april i 9. klas­se, skal ele­ven op­nå sam­me snit ved af­gangsek­sa­men for at va­e­re sik­ret ad­gang.

Sker det ik­ke, har man dog fort­sat mu­lig­hed for at få en gym­na­sieud­dan­nel­se.

Ele­ver, der ik­ke op­når et re­sul­tat ved fol­ke­sko­lens af­gangsek­sa­men, der sva­rer til ud­dan­nel­ses­pa­rat­heds­vur­de­rin­gens 5-tal, får krav på at kom­me på gym­na­si­et, hvis de op­når et gen­nem­snit på mindst 3 i gen­nem­snit af de bund­ne prø­ve­fag ved fol­ke­sko­lens af­gangsek­sa­men. Men ele­ven skal even­tu­elt til sam­ta­le. 600-700 skal gen­nem sam­ta­le Er ek­sa­mens­gen­nem­snit­tet helt ne­de mel­lem 02 og 3, bli­ver ele­ven mødt med en tvun­gen vej­led­nings­sam­ta­le, skri­ver mi­ni­ste­ri­et.

Iføl­ge un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V) vil der va­e­re 600-700 ele­ver med et ka­rak­ter­gen­nem­snit mel­lem 02 og 3, der kan en­de med at skul­le igen­nem en sam­ta­le for at få en ung­doms­ud­dan­nel­se, si­ger mi­ni­ste­ren til TV2.

For­u­den ka­rak­ter­kra­ve­ne er par­ti­er­ne ble­vet eni­ge om at sløj­fe fa­get AT og mind­ske an­tal­let af stu­di­e­ret­nin­ger.

For at kom­me ind på ud­dan­nel­sen HF skal man ha­ve ka­rak­te­ren 4 i sin ud­dan­nel­ses­pa­rat­heds­vur­de­ring, op­ly­ser Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et i en pres­se­med­del­el­se.

AEn­drin­gen af de gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser im­ple­men­te­res fra sko­le­å­ret 2017/18. Ad­gangs­kra­vet ga­el­der dog først fra 2019.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.