Ul­ven kom­mer! IK­KE AL­LI­GE­VEL . . .

BT - - NYHEDER -

BT har spurgt Paw Sa­hl Ras­mus­sen, medstif­ter af Ul­ve­tra­ck­ing Dan­mark og fri­vil­lig ul­ve­tra­ck­er, hvad han ta­en­ker om DCE’s ud­mel­ding: »Selv­føl­ge­lig er det tra­els, at vi skal be­gyn­de for­fra på ar­bej­det med at an­slå an­tal­let af ulve. Jeg hå­ber da, at de man­ge fri­vil­li­ge, der i fle­re år har ind­sam­let for­modet ul­vel­ort, får svar på, om det i vir­ke­lig­he­den er en ra­e­ve- el­ler en hund­el­ort, de har ind­sendt.«

»Vi har sendt prø­ver til ana­ly­se hos for­sker­ne i bå­de Aar­hus og Kø­ben­havn, og det vil vi bli­ve ved med.«

»Vi aen­dre­de vo­res ind­sam­lings­me­to­der, al­le­re­de da vi fik de før­ste prø­ve­svar fra Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um med be­sked om de man­ge ra­e­ve­fund.« 1813: Ul­ven bli­ver (mid­ler­ti­digt) ud­ryd­det i Dan­mark. Novem­ber 2012: Ul­ven er med sik­ker­hed til­ba­ge, da en ulv fin­des død i Na­tio­nal­park Thy. Ju­ni 2015: Ul­ve­for­ske­re ved Aar­hus Uni­ver­si­tet me­ner at ha­ve dna-spor ef­ter 40 ulve. Fe­bru­ar 2016: Ty­ske for­ske­re og for­ske­re fra Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um i Kø­ben­havn fin­der dna ef­ter blot en ’hånd­fuld’ ulve. Ju­ni 2016: Ul­ve­for­sker­ne i Aar­hus er­ken­der, at de­res tal er skudt helt for­bi og si­ger nu, at der kun er sik­re dna-spor ef­ter fi­re ulve. KVAJEBAJER Først var der 40. Så var der 20-23. Nu er tal­let ne­de på fi­re. For­sker­ne på Na­tio­nalt Cen­ter for Mil­jø og Ener­gi (DCE) ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, der står for den dan­ske ul­ve­forsk­ning sam­men med Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um Aar­hus, er gå­et til be­ken­del­se og er­ken­der, at de­res tid­li­ge­re ulve-esti­ma­ter var helt ude i sko­ven. Ud­mel­din­gen kom­mer ef­ter, at for­ske­re fra det ty­ske Sen­ck­en­berg In­sti­tut og Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Mu­se­um tid­li­ge­re på året så­e­de tvivl om an­tal­let. I ju­ni sid­ste år kon­klu­de­re­de for­sker­ne på DCE, at de hav­de fun­det dna-spor fra 40 ulve, si­den den før­ste ulv i Dan­mark i 200 år blev fun­det død i Thy i novem­ber 2012. Men de ty­ske og kø­ben­havn­ske for­ske­re kun­ne uaf­ha­en­gigt af hin­an­den slet ik­ke gen­ken­de det tal. De fandt ho­ved­sa­ge­ligt dna ef­ter ra­ev i de eks­kre­ment­prø­ver, som DCE men­te stam­me­de fra ulve. Fjer­net fra po­sten Nu er den tid­li­ge­re forsk­nings­le­der Li­se­lot­te Wes­ley An­der­sen fjer­net fra po­sten, og se­ni­o­r­for­sker Pe­ter Sun­de fra In­sti­tut for Biosci­en­ce er ind­sat som ny forsk­nings­le­der.

Han for­kla­rer ud­mel­din­gen så­le­des:

»Vi la­eg­ger os fladt ned og er­ken­der, at tal­let har va­e­ret esti­me­ret for højt. Der er fun­det dna-spor ef­ter fi­re ulve, fra den før­ste ulv blev fun­det i Thy og til og med 2013. Det ma­te­ri­a­le, vi har fra 2014-15, er til va­li­de­ring. Der kan ha­ve va­e­ret fle­re ulve, men det er ren ga­et­te­leg. Der­for har vi sus­pen­de­ret de tid­li­ge­re re­sul­ta­ter,« si­ger Pe­ter Sun­de.

»Når vi har haft esti­ma­ter, der lig­ger så langt va­ek fra det tal, vi nu er kom­met ned på, så gi­ver det da an­led­ning til skep­sis. Jeg hå­ber, at vi med den­ne ju­ste­ring gør det nem­me­re for om­ver­de­nen at tro på de ud­mel­din­ger, vi frem­over kom­mer med.«

For­sker­ne på DCE iva­er­ksa­et­ter nu en sy­ste­ma­tisk gen­nem­gang af en ra­ek­ke om­rå­der, som for­modes at rum­me ulv, hvor der skal op­stil­les fle­re vildt­ka­me­ra­er for at kom­me na­er­me­re et tal over den dan­ske ul­ve­be­stand. Tysk grun­dig­hed Hånd­te­rin­gen af eks­kre­ment­prø­ver aen­dres og­så, så det frem­over sker med tysk grun­dig­hed. I Tys­kland skal eks­kre­men­ter­ne va­e­re over 20 cen­ti­me­ter og 2,5 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter.

»Er prø­ver­ne min­dre, kan man ik­ke med sik­ker­hed fast­slå dna. Sam­ti­dig skal prø­ver­ne va­e­re re­la­tivt fri­ske. Dna-ana­ly­ser­ne er dy­re at la­ve, og der­for skal de ha­ve en vis kva­li­tet,« for­kla­rer Pe­ter Sun­de.

»Frem­over vil det va­e­re det ty­ske la­bo­ra­to­ri­um i Sen­ck­en­berg In­sti­tut­tet, der la­ver ana­ly­ser­ne. Vi la­eg­ger os fuld­sta­en­dig op ad de ty­ske me­to­der og stan­dar­der. Så er den ik­ke la­en­ge­re,« si­ger Pe­ter Sun­de.

»Det vil jeg la­de an­dre om at be­døm­me. Det ar­bej­de, der er ble­vet la­vet de se­ne­ste tre år, har ik­ke va­e­ret for of­fent­li­ge mid­ler, men fra en pri­vat forsk­nings­fond, så det må va­e­re op til den at vur­de­re.« Ik­ke pe­ge fin­gre

»Det si­ger sig selv, at når man sus­pen­de­rer de se­ne­ste års forsk­nings­ar­bej­de, så er der nog­le ting, der ik­ke er gjort godt nok. Men jeg vil rent prin­ci­pi­elt ik­ke le­ge over­dom­mer og pe­ge fin­gre ad mi­ne kol­le­ger,« si­ger Pe­ter Sun­de.

BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra Li­se­lot­te Wes­ley An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.