Sa­tu­da­rah åb­ner klub i Al­le­rød

BT - - NYHEDER -

BANDER

»Vi er til ste­de der­u­de for at ska­be tryg­hed, og for­di vi ved, at der kom­mer man­ge ro­ck­e­re ude­fra. Vi er ik­ke be­kym­re­de for, at der skal op­stå et kon­flikt­s­ce­na­rie ved det, at Sa­tu­da­rah åb­ner op i Al­le­rød,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Per Thu­e­sen, der er le­der af po­li­tiets ind­sats ved ro­ck­er­bor­gen.

Sa­tu­da­ra­hs nye til­holds­sted lig­ger el­lers ik­ke langt fra Kok­ke­dal, der er kendt som LTF-ter­ri­to­ri­um. LTF Loy­al to Fa­mi­lia - ud­sprin­ger egent­lig fra Blå­gårds­plads på Nør­re­bro, men har i dag bredt sig til Ting­b­jerg, Sko­vlun­de og Kok­ke­dal, og net­op LTF lå for år til­ba­ge i åben krig med Bags­va­erd-ban­den Va­e­re­bros Hår­de Ker­ne (VHK), der på grund af den blo­di­ge kon­flikt lod sig ind­lem­me i hol­land­ske Sa­tu­da­rah. Me­re in­ter­na­tio­nalt Med åb­nin­gen af den nye Sa­tu­da­rah-af­de­ling i Al­le­rød bli­ver magt­ba­lan­cen i den dan­ske un­der­ver­den yder­li­ge­re forskub­bet. De se­ne­re år er tal­ri­ge nye bander og ro­ck­er­klub­ber spi­ret frem som ud­for­dre­re til de to sto­re ro­ck­er­klub­ber Hells An­gels og Ban­di­dos. Bil­le­det er så mud­ret, at ban­de­fol­ke­ne selv har sva­ert ved at hol­de styr på al­le de nye grup­per, og på, hvem der er ven­ner, og hvem der er fjen­der.

Det forta­el­ler kil­der med ind­sigt i mil­jø­et.

Trods de man­ge nye grup­pe­rin­ger er det sam­le­de an­tal ban­de­med­lem­mer no­gen­lun­de sta­bilt. Det er de sam­me per­so­ner, der or­ga­ni­se­rer sig på nye må­der.

»Det, vi ser, er, at ek­si­ste­ren­de grup­per bli­ver op­ta­get i in­ter­na­tio­nalt fun­de­re­de bander og bli­ver me­re og me­re ro­ck­er­ag­ti­ge i de­res ud­tryk med ryg­ma­er­ker og ta­to­ve­rin­ger. Her­ef­ter op­slu­ger de min­dre grup­per rundt om­kring,« si­ger Lis­beth Jes­sen, der souschef i NEC ( Na­tio­nalt Ef­ter­forsk­nings­cen­ter), som over­vå­ger ban­de­mil­jø­et.

Det er fle­re år si­den, Dan­mark har haft en la­en­ge­re­va­ren­de ban­de­krig, men fle­re kil­der si­ger til BT, at det ul­mer i mil­jø­et. De se­ne­re år har der va­e­ret tal­ri­ge sku­depi­so­der, kniv­stik­ke­ri­er og slags­mål, der di­rek­te el­ler in­di­rek­te hand­ler om ban­der­nes in­ter­ne magt­for­hold. Se­ne­st har der i maj va­e­ret sky­de­ri­er mod med­lem­mer af Bla­ck Ja­ck­ets i Hels­in­gør og Hil­le­rød, og ons­dag af­ten blev et med­lem af Bla­ck Ar­my dra­ebt på åben ga­de i Vej­le. Ban­di­dos Er fort­sat en lands­da­ek­ken­de ro­ck­er­klub med klub­ber i det me­ste af lan­det. På et tids­punkt var Ban­di­dos for­s­vun­det fra Na­est­ved, men nu er de til­ba­ge i by­en, der i mel­lem­ti­den er ble­vet ind­ta­get af Bla­ck Ar­my. Frygt for sky­de­ri­er mel­lem de to klub­ber fik i ja­nu­ar po­li­ti­et til at luk­ke de to ban­ders klubhu­se i by­en. Hells An­gels Har holdt sig i ro de se­ne­ste år med et no­gen­lun­de sta­bilt med­lem­stal. Har klub­ber, der da­ek­ker he­le lan­det. Se­ne­st har HA meldt ud, at de flyt­ter ak­ti­vi­te­ter­ne fra Es­b­jerg til Aar­hus. Loy­al to Fa­mi­lia Ud­sprin­ger af ban­de­mil­jø­et om­kring Blå­gårds Plads på Nør­re­bro og har der­fra ind­lem­met grup­pe­rin­ger i blandt an­det Kok­ke­dal, Sko­vlun­de, Ting­b­jerg og fin­des i dag på det me­ste af Sja­el­land. Bla­ck Ja­ck­ets Tid­li­ge­re med­lem­mer af Bro­t­has, Bla­ck Co­bra og an­dre min­dre grup­pe­rin­ger på Sja­el­land, der har slå­et sig sam­men. Ban­den er spredt rundt om­kring på Sja­el­land, men hol­der isa­er til i Rø­d­ov­re og på Kø­ben­havns Ves­tegn. Gre­mi­um Tid­li­ge­re med­lem­mer af Bro­t­has og an­dre grup­per fra ban­de­mil­jø­et i Kø­ben­havn har la­vet et dansk chap­ter af den ty­ske bi­ker­klub. Grup­pen har ik­ke no­get fast til­hørs­sted på Sja­el­land. Bla­ck Ar­my Ud­sprin­ger af ban­den Bla­ck Ghost i Oden­se, men har i lø­bet af få år etab­le­ret sig fle­re ste­der på Sja­el­land, Fyn og i Jyl­land. Blandt an­det Oden­se, Aar­hus og Na­est­ved. Et med­lem af Bla­ck Ar­my blev stuk­ket ihjel ons­dag, og ban­den har i år va­e­ret ta­et på en kon­flikt med Ban­di­dos i Na­est­ved. Uni­ted Tri­buns Fore­ver Har de se­ne­ste år for­søgt at etab­le­re sig i det syd­li­ge Dan­mark. Grup­pen har en di­rek­te for­bin­del­se til Bla­ck Ar­my, idet pra­esi­den­ten er bi­o­lo­gisk bror til fle­re højt­stå­en­de med­lem­mer af Bla­ck Ar­my. Sa­tu­da­rah Med­lem­mer­ne af Va­e­re­bros Hår­de Ker­ne (VHK) har sam­men med an­dre per­so­ner fra ro­ck­er-ban­de­mil­jø­et la­vet et dansk chap­ter af den hol­land­ske ro­ck­er­klub. Åb­ne­de først et chap­ter i Bags­va­erd, og i går åb­ne­de klub­ben et nyt chap­ter i Al­le­rød.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.