FÅ RÅD TIL DRØM

BT - - NYHEDER -

PRIVATØKONOMI ’Den tid, den sorg.’ Den gam­le ta­le­må­de er ret be­skri­ven­de for, hvor­dan man­ge dan­ske­re har det med pension: Det er no­get, der lig­ger langt ude i frem­ti­den – og hvor­for be­kym­re sig om det? Men i takt med at pen­sions­al­de­ren na­er­mer sig, be­gyn­der in­ter­es­sen at mel­de sig, for det er jo me­get rart at ha­ve lidt pen­ge på ki­ste­bun­den til at fi­nan­si­e­re al­der­dom­men. Man­ge dan­ske­re skal dog ik­ke reg­ne med, at de­res se­ni­o­r­liv bli­ver en fest.

Un­der­sø­gel­ser har vist, at om­kring en tred­je­del af dan­sker­ne spa­rer så lidt op, at de bli­ver af­ha­en­gi­ge af of­fent­li­ge ydel­ser ud over fol­ke­pen­sio­nen for at få pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­sen til at ha­en­ge sam­men.

»De her men­ne­sker kom­mer ik­ke til at dø af sult, for vi har et sy­stem i Dan­mark, hvor al­le har ret til at få fol­ke­pen­sion, men de skal nok ik­ke reg­ne med, at de får et liv på den grøn­ne­ste gren,« si­ger for­bru­ge­rø­ko­nom An­ne Le­h­mann Eri­ch­sen fra Nor­dea. For op­ti­mi­sti­ske Hun for­kla­rer, at man­ge dan­ske­re un­der­vur­de­rer den le­ve­stan­dard, de ger­ne vil ha­ve som pen­sio­ni­ster. »Man kan nemt ta­ge fejl. Når vi spør­ger dan­sker­ne – sa­er­ligt de un­ge og mi­dal­dren­de – så er de me­get op­ti­mi­sti­ske om, hvor­dan de vil le­ve li­vet som gam­le. De ta­en­ker, at de ik­ke får brug for et stort hus og ha­ve som gam­le, for så gi­der man ik­ke slå gra­es og kan sag­tens bo i en lil­le lej­lig­hed. Men jo ae­l­dre, vi bli­ver, jo min­dre øn­sker vi at la­ve om på vo­res bo­lig­va­ner. De fle­ste 65-åri­ge vil ger­ne bli­ve bo­en­de i hu­set, for­di de ny­der at gå i ha­ven,« si­ger Ann Le­h­mann Eri­ch­sen.

En ny ana­ly­se fra ATP pe­ger på fle­re for­skel­li­ge år­sa­ger til, at folk spa­rer for lidt op i pension.

Ana­ly­ti­ker Mar­tin Sta­bell fra ATP pe­ger bl.a. på, at en del dan­ske­re sim­pelt­hen ik­ke har råd til at spa­re op. Han na­ev­ner bl.a. før­tids­pen­sio­ni­ster som ek­sem­pel.

»For nog­le er der in­gen tvivl om, at bud­get­tet sa­et­ter sna­ev­re gra­en­ser for, hvor me­get der kan la­eg­ges til si­de til frem­ti­den,« si­ger Mar­tin Sta­bell.

Der­u­d­over for­kla­rer han, at der og­så kan va­e­re dan­ske­re, som har valgt at spa­re op på an­den vis – f.eks. ved at bru­ge pen­ge­ne på at af­vik­le ga­eld i hu­set.

Sta­dig me­re forsk­ning vi­ser dog, at man skal kig­ge et helt an­det sted For nog­le er der in­gen tvivl om, at bud­get­tet sa­et­ter sna­ev­re gra­en­ser for, hvor me­get der kan la­eg­ges til si­de til frem­ti­den hen, når man skal fin­de for­kla­rin­gen på, at men­ne­sker und­la­der at spa­re op. Psy­ko­lo­gi­en spil­ler ind Øko­no­mi­pro­fes­sor St­ef­fen An­der­sen, In­sti­tut for Fi­nan­si­e­ring ved CBS, har i åre­vis be­ska­ef­ti­get sig med men­ne­skers valg i for­hold til in­ve­ste­ring og op­spa­ring – el­ler man­gel på sam­me.

Han pe­ger på, at der ef­ter­hån­den er mas­siv do­ku­men­ta­tion for, at psy­ko­lo­gi­ske me­ka­nis­mer i hjer­nen er den sto­re syn­der i for­hold til f.eks. pen­sions­op­spa­ring.

Han pe­ger kon­kret på to be­gre­ber: Iner­ti og tabsa­ver­sion.

Iner­tien be­ty­der gan­ske en­kelt, at vi sim­pelt­hen ba­re ik­ke li­ge får det gjort.

Vi ud­sa­et­ter det til i mor­gen.

»Folk får sim-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.