MEPENSION

Lars Ka­min­ski til pen­sion­s­tjek: ’Pas på modreg­nin­gen’

BT - - NYHEDER -

pelt­hen ik­ke truf­fet en be­slut­ning. Hvis du pra­e­sen­te­rer en frem­ra­gen­de pen­sions­op­spa­ring, vil man­ge si­ge ’ly­der godt, det vil jeg ger­ne’. Men de får ik­ke hand­let,« Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­des på BT PLUS si­ger øko­no­mi­pro­fes­sor An­der­sen. Tabsa­ver­sion be­ty­der, at men­ne­sker har en ind­byg­get mod­stand mod at ta­be. Iføl­ge for­ske­ren vi­ser det sig ek­sem­pel­vis, at smer­ten ved at ta­be 1.000 kr. er li­ge så kraf­tig som gla­e­den ved at vin­de det dob­bel­te. »Du ta­ber pen­ge­ne til for­brug her og nu, og ud­sig­ten til at få dem igen – om man­ge år – er tå­get. Le­ver du over­ho­ve­det til den tid? Er de no­get va­erd til den tid? Man­ge vil, må­ske helt uden at ta­en­ke over det, ha­ve ten­dens til at bru­ge pen­ge­ne nu, for­di smer­ten ved at gå ned i for­brug her og nu slet ik­ke kan op­ve­jes ved det po­ten­ti­elt stør­re for­brug se­ne­re,« for­kla­rer St­ef­fen An­der­sen. St­ef­fen OP­SPA­RING pension, el­ler om reg­ler­ne er ble­vet la­vet om til den tid,« lød det blandt an­det fra rå­d­gi­ve­ren.

Han na­evn­te og­så en for­la­en­gel­se af ra­te­pen­sio­nen fra 10 til 20 år som en mu­lig må­de at sa­en­ke ind­kom­sten og der­med få ret til til­la­eg ud­over fol­ke­pen­sio­nen.

Lars Ka­min­skis pension står dog ik­ke kun i op­spa­re­de mid­ler hos Pen­sionDan­mark. Han har og­så en be­ty­de­lig fri­va­er­di i den an­dels­bo­lig, som han køb­te for ca. 30.000 kr. i 1990. I dag er den om­kring to mil­li­o­ner kr. va­erd og ga­eld­fri.

»Det be­ty­der ret me­get for din le­ve­stan­dard i po­si­tiv for­stand. Li­ge­som man kan lå­ne i en ejer­bo­lig, kan man og­så lå­ne i en an­dels­bo­lig. Husk på, at det er en va­e­sent­lig va­er­di til at sup­ple­re din op­spa­ring,« sag­de rå­d­gi­ver Mi­cha­el B. Ras­mus­sen.

Over­ord­net set vend­te rå­d­gi­ve­ren tom­mel­finge­ren opad for Lars Ka­min­skis pen­sions­op­spa­ring. Ved selv at spa­re 6,2 pro­cent op ud­over det tilsva­ren­de be­løb, som ar­bejds­plad­sen be­ta­ler, har han ud­sigt til at få ca. 320.000 kr. om året som pen­sio­nist. PENSIONSEFTERSYN Mens de hi­sto­risk la­ve ren­ter er guld va­erd for bo­li­ge­jer­ne, er det surt show for man­ge pen­sions­kun­der. Pen­sions­sel­ska­bet PFA har net­op sa­en­ket ren­ten for 440.000 kun­der, som der­med har ud­sigt til et langt la­ve­re af­kast på de­res pen­sions­op­spa­ring frem­over, skri­ver Fi­nans.dk.

Det ga­el­der kun­der, som har et så­kaldt gen­nem­snits­ren­te-pro­dukt. De­res op­spa­ring bli­ver nu kun for­ren­tet med 1,5 pro­cent år­ligt, hvor­i­mod de tid­li­ge­re fik 2 pro­cent lagt oven i op­spa­rin­gen om året.

Til sam­men­lig­ning får kun­der med sam­me ty­pe op­spa­ring op mod 3,5 pro­cent hos AP Pension. Stort tab I kro­ner og øre be­ty­der det en for­skel på 40.000 kr., hvis pen­sions­op­spa­rin­gen er på to mil­li­o­ner kr.

»Jeg kan ik­ke for­stå, at ren­ten skal va­e­re så lav, for PFA har jo for­må­et at Da vo­res in­ve­ste­rings­folk kig­ge­de ind i 2016, kon­sta­te­re­de de, at ren­ten al­drig har va­e­ret la­ve­re

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.