Bri­te voldt­og børn i Ma­lay­sia i ot­te år

BT - - NYHEDER -

En 30 årig bri­te, som sy­ste­ma­tisk voldt­og fat­ti­ge børn i et slum­kvar­ter i Ku­a­la Lum­pur og pra­le­de af si­ne over­greb på in­ter­net­tet, kan bli­ve dømt til fa­engsel på liv­s­tid i Lon­don.

Den til­tal­te, Ri­chard Huck­le, har er­kendt sig skyl­dig i 71 af 91 an­kla­ge­punk­ter om seksu­el­le for­bry­del­ser mod børn - blandt an­det vold­ta­egt. Han be­gik over­gre­be­ne, da han ud­gav sig for at va­e­re fri­vil­lig i det krist­ne mil­jø i Ma­lay­si­as ho­ved­stad.

Det yng­ste of­fer me­nes at va­e­re et barn på seks må­ne­der.

Den 30-åri­ge lag­de fo­tos af over­gre­be­ne mod dren­ge og pi­ger i Ma­lay­sia ud på en hjem­mesi­de, som er sva­ert til­ga­en­ge­lig, og som of­te an­ven­des til kri­mi­nel­le ak­ti­vi­te­ter.

»Han er en af de mest be­reg­nen­de og ma­ni­p­u­le­ren­de pa­edo­fi­le, som jeg har mødt,« si­ger den bri­ti­ske ef­ter­for­sker Mat­t­hew Long fra det bri­ti­ske Na­tio­nal Cri­me Agen­cy (NCA).

Un­der rets­sa­gen er det kom­met frem, at den 30-åri­ge over en pe­ri­o­de på ot­te år må­l­ret­tet for­greb sig på ud­sat­te børn. Han ud­gav sig skif­te­vis for at va­e­re stu­de­ren­de, fo­to­graf og en­gels­kla­e­rer. Han tog bør­ne­ne med i kir­ke, har vid­ner for­talt i ret­ten.

Huck­le skrev og­så en vej­led­ning til an­dre, som vil­le for­gri­be sig på børn, hvil­ket han ag­te­de at tje­ne pen­ge på.

»Fat­ti­ge børn er helt klart me­get let­te­re at for­fø­re end ve­st­li­ge mid­delklas­sebørn,« sag­de Huck­le un­der en chat på in­ter­net­tet.

Ef­ter­for­ske­re i sa­gen har iden­ti­fi­ce­ret 23 af of­re­ne.

Den 30-åri­ge blev af­slø­ret gen­nem en au­stralsk ef­ter­forsk­ning af de si­der på in­ter­net­tet, hvor han pra­le­de af si­ne over­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.