Bjør­ne­fri

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke of­te, at liv­gar­der­ne får lov til at smi­de den knap to ki­lo tun­ge bjør­ne­skinds­hue, men på sa­er­lig var­me da­ge kan der gi­ves dis­pen­sa­tion, forta­el­ler Sø­ren P. Øster­gaard, der er chef for vagt­kom­pag­ni­et ved den kon­ge­li­ge liv­gar­de.

»Det er vagt­kom­man­dø­ren på slot­tet, der af­gør, om det er for varmt til at ha­ve bjør­ne­skinds­hue på. Der er ik­ke no­gen fa­ste reg­ler vi lyt­ter til gar­der­ne.«

Han går selv med hu­en og be­kra­ef­ter, at den er ’me­get varm’.

»Hvis du spør­ger gar­der­ne, kan de nok be­kra­ef­te, at skrå­hu­en er no­get ra­re­re som som­me­ren,« for­kla­rer han.

Det er i det he­le ta­get en varm tjans at va­e­re i Liv­gar­den. Uni­for­men be­står året rundt af uld­jak­ke og -buk­ser, og det er da og­så sket, at en gar­der er be­svi­met på job­bet.

»Det sker da, men det er fle­re år si­den. I dag kan den en­kel­te gar­der be­de om at bli­ve ud­skif­tet, hvis han fø­ler ube­hag. Dem, der er be­svi­met, har ty­pisk ik­ke druk­ket va­e­ske nok el­ler har stå­et for me­get på ha­e­le­ne,« forta­el­ler Øster­gaard.

Han forta­el­ler i øv­rigt, at skin­det til de iko­ni­ske hu­er er fra Ca­na­da og er cer­ti­fi­ce­ret ef­ter Was­hin­g­ton­kon­ven­tio­nen om tru­e­de dy­rear­ter. Den hol­der i 25 år, men bli­ver ren­set hver gang, den skif­ter ’ejer’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.