Ja, folk skal ba­re ta­en­ke sig bed­re om

BT - - DEBAT -

JAKOB ENGEL-SCH­MIDT

i frem­ti­den ta­ge al­le de ud­dan­nel­ser, du har lyst til, men det skal som ud­gangs­punkt kun va­e­re mu­ligt at ta­ge én vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se per dan­sker på sam­fun­dets reg­ning, for­di det er vig­tigt, at folk ik­ke be­gyn­der for­fra i ud­dan­nel­ses­sy­ste­met gang på gang, men i ste­det ta­en­ker sig om. Det vil i frem­ti­den va­e­re mu­ligt at få dis­pen­sa­tion, hvis du har nog­le sa­er­li­ge kom­pe­ten­cer, der er man­gel på ar­bejds­kraft in­den for et Kronj­u­vel­en fag, el­ler der er ta­le om per­son­li­ge

i det dan­ske for­hold. Det er jo ik­ke så­dan, at vi byg­ger en 100 me­ter høj mur og ud­dan­nel­ses­sy­stem ude­luk­ker mu­lig­he­den for at ud­dan­ne dan­ske ud­dan­nel­ses­sy­stem

er, at det ik­ke er sig igen i frem­ti­den – der skal er, at det ik­ke er pen­ge­pun­gen, ba­re va­e­re en god grund, el­lers skal pen­ge­pun­gen, der af­gør, hvil­ke mu­lig­he­der du selv be­ta­le. man har. Nu ska­ber man et sy­stem, der af­gør, hvil­ke

hvor po­li­ti­be­tjen­ten, som kan få for­vej­en et rig­tig godt mu­lig­he­der man har hja­elp hjem­me­fra, kan ud­dan­ne sig sy­stem, hvor det, at al­le kan ta­ge til so­ci­al­pa­e­da­gog, mens ham, som den ud­dan­nel­se, de øn­sker, gør, at man kan ar­bej­de ik­ke kan, skal gå le­dig – det er jo et helt ab­surd sy­stem. med det, man bra­en­der for. Fin­der man ef­ter nog­le år ud af, at man øn­sker no­get an­det, har man jo sta­dig mu­lig­he­den for at skif­te – det er ba­re dig selv og ik­ke sta­ten, der be­ta­ler. Ved at ind­fø­re den her be­gra­ens­ning fri­gi­ves over 300 mil­li­o­ner kro­ner, som sam­fun­det kan bru­ge på en me­re ef­fek­tiv må­de.

DU KAN OG­SÅ VI HAR I

vig­tigt, at der er li­ge ad­gang til ud­dan­nel­se for al­le, og det for­hold ga­el­der jo og­så sta­dig­va­ek. Men sid­der du i et job ef­ter en lang el­ler kort vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se og øn­sker dig en an­den ud­dan­nel­se, så må du i frem­ti­den selv pri­o­ri­te­re at

DET ER ME­GET KRONJ­U­VEL­EN I DET

dem, der ef­ter at ha­ve for­søgt sig med en ud­dan­nel­se vil prø­ve no­get nyt. Det ga­el­der isa­er for pro­fes­sions­ud­dan­nel­ser­ne som sko­lela­e­rer, sy­geple­jer­ske og so­ci­al­pa­e­da­gog, for­di det ek­sem­pel­vis med en uni­ver­si­tets­ba­chel­or el­ler som po­li­ti­be­tjent vil va­e­re umu­ligt at gå i ret­ning af de fag. Det er jo bå­de synd for den en­kel­te, men og­så for dag­in­sti­tu­tio­ner og kom­mu­ner, der po­ten­ti­elt går glip af god ar­bejds­kraft. Jeg er helt over­be­vist om, at for­sla­get vil ha­ve en stor so­ci­al slag­si­de, for­di der er nog­le, for hvem det er ude­luk­ket at be­ta­le for egen ud­dan­nel­se.

LOF­TET VIL RAM­ME

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.