Nej, pen­ge­pung skal ik­ke sty­re ud­dan­nel­se

BT - - DEBAT -

MOR­TEN ØSTER­GAARD

hul i ho­ve­d­et at be­gra­en­se mu­lig­he­der­ne for, at folk kan ta­ge en ud­dan­nel­se, som kan få dem ta­et­te­re på et job. Jeg er helt over­be­vist om, at det her ud­dan­nel­ses­loft vil fø­re til, at fle­re går ind og ud af dag­pen­ge­sy­ste­met i ste­det for at få en va­rig be­ska­ef­ti­gel­se med en ny ud­dan­nel­se. Der er in­gen, der er hjul­pet, hvis re­sul­ta­tet bli­ver, at nog­le men­ne­sker fast­hol­des i en ud­dan­nel­se, der ik­ke gi­ver dem ar­bej­de, i ste­det for at kom­me i gang med en, der kun­ne gø­re det.

DET ER HELT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.