DE GNAVER I GRUNDLOVEN

I mor­gen

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Grund­lovs­dag er der tra­di­tion for ta­ler, som hyl­der prin­cip­per­ne i den de­mo­kra­ti­ske rets­stat, som be­skre­vet i grundloven. Men den gam­le lov er og­så ud­for­dret. Hvor­dan går det med Grundloven? Der er lø­ben­de dis­kus­sio­ner om, hvor­vidt den tra­en­ger til en re­vi­sion, men de fle­ste par­ti­er er eni­ge om, at den fun­ge­rer fint. Nye fol­ke­tings­med­lem­mer skri­ver sta­dig un­der på, at de vil over­hol­de grundloven, og den har sta­dig sin egen dag, grund­lovs­dag, som vi fejrer i mor­gen, og hvor po­li­ti­ker­ne vil be­syn­ge dens fortra­ef­fe­lig­he­der. Men der er en ra­ek­ke ek­semp­ler på, at vo­res grund­lovs­sik­re­de ret­tig­he­der bli­ver ud­for­dret el­ler di­rek­te trå­dt un­der fo­de. Hvor­dan går det med for­sam­lings­fri­he­den? I de se­ne­ste ti år er an­tal­let af ad­mi­ni­stra­ti­ve fri­heds­be­rø­vel­ser ste­get. Det sker f.eks., når po­li­ti­et til­ba­ge­hol­der sto­re grup­per de­mon­stran­ter i fle­re ti­mer, som ved kli­ma­top­mø­det i Kø­ben­havn i 2009. Det sker og­så med fod­bold­fans. Po­li­ti­et må ger­ne gri­be ind i en for­sam­ling, hvis der er fa­re for den of­fent­li­ge sik­ker­hed el­ler fa­re for en­kelt­per­so­ner. Men der er stil­let spørg­mål ved, om po­li­ti­et ta­ger nok hen­syn til yt­rings- og for­sam­lings­fri­he­den f.eks. un­der det ki­ne­si­ske stats­be­søg i 2013, hvor po­li­ti­et hav­de ud­pe­get ste­der, hvor man måt­te af­hol­de de­mon­stra­tio­ner. Det re­sul­te­re­de bl.a. i, at de­mon­stran­ter, der ik­ke vil­le flyt­te sig til de ud­pe­ge­de zo­ner, blev ad­mi­ni­stra­tivt fri­heds­be­rø­vet. Hvad med ejen­dom­mens ukra­en­ke­lig­hed? Ejen­dom­men er fak­tisk slet ik­ke ukra­en­ke­lig, for po­li­ti­ker­ne kan ba­re be­slut­te, at der ga­el­der en ’sa­e­r­e­gen und­ta­gel­se’. Fra 1992 til 2002 vedt­og po­li­ti­ker­ne kun 12 love, der gi­ver of­fent­li­ge myn­dig­he­der ad­gang til pri­vat ejen­dom uden ret­sken­del­se. Fra 2003 og frem til i dag er der ved­ta­get fle­re end 60 love. Der har og­så va­e­ret en stor stig­ning i be­kendt­gø­rel­ser og an­ord­nin­ger, der gi­ver myn­dig­he­der­ne sam­me be­fø­jel­se. Det mest op­sigtsva­ek­ken­de ek­sem­pel var, da den tid­li­ge­re SR-re­ge­ring i 2012 gav Skat lov til – uden for­ud­gå­en­de ret­sken­del­se – at fo­re­ta­ge kon­trol på pri­vat grund, når der syn­ligt kun­ne kon­sta­te­res uden­dørs ak­ti­vi­te­ter af pro­fes­sio­nel ka­rak­ter. Alt­så når man kun­ne se hånd­va­er­ke­re. Det har den nu­va­e­ren­de re­ge­ring dog la­vet om. Hvad med pri­vat­li­vets fred? En af de sto­re ud­for­drin­ger i for­hold til pri­vat­li- vets fred hand­ler om per­son­føl­som­me da­ta. I ef­fek­ti­vi­se­rin­gens navn er der i dag fle­re per­so­ner, der har ad­gang til fle­re da­ta om os som bor­ge­re end tid­li­ge­re. Det ga­el­der f.eks. Ud­be­ta­ling Dan­mark, som i dag må sam­kø­re fle­re op­lys­nin­ger om bor­ger­ne end tid­li­ge­re. Men man kan og­så frem­ha­e­ve, at ter­r­or­pak­ker­ne, løm­mel­pak­ke og po­li­ti­loven har gi­vet myn­dig­he­der­ne vidt­gå­en­de be­fø­jel­ser i for­hold til bl.a. over­våg­ning, ad­mi­ni­stra­ti­ve fri­heds­be­rø­vel­ser, vi­si­ta­tions­zo­ner og hem­me­lig be­vis­fø­rel­se med sa­er­li­ge ad­vo­ka­ter. Hvad med re­li­gions­fri­he­den? I den­ne uge har et fler­tal i Fol­ke­tin­get af­talt at ind­fø­re en of­fent­lig sank­tions­li­ste, der skal for­hin­dre re­li­gi­øse for­kyn­de­re uden for EU, som har hold­nin­ger og va­er­di­er, der stri­der imod grund­la­eg­gen­de dan­ske va­er­di­er, i at rej­se ind i lan­det. Men man op­ret­ter og­så en luk­ket ob­ser­va­tions­li­ste med for­kyn­de­re, som man fø­rer ska­er­pet til­syn med. Hvad med yt­rings­fri­he­den? Yt­rings­fri­he­den er ik­ke ab­so­lut, men man har net­op gjort et ind­hug i den med den ind­gå­e­de imam-af­ta­le. Der har man be­slut­tet at kri­mi­na­li­se­re be­stem­te yt­rin­ger, nem­lig yt­rin­ger, der bil­li­ger vis­se straf­ba­re hand­lin­ger som led i re­li­gi­øs op­la­e­ring. En an­den de­bat hand­ler om, i hvor høj grad pri­va­te virk­som­he­der som f.eks. Fa­ce­book skal ha­ve lov til at be­gra­en­se vo­res yt­rings­fri­hed, når nu so­ci­a­le me­di­er ud­gør så stor en del af den of­fent­li­ge de­bat. Hvad er bund­linj­en? Det må va­e­re op til den en­kel­te at af­gø­re, om de ud­for­drin­ger af grundloven, vi op­le­ver i dis­se år, er upro­ble­ma­ti­ske el­ler al­vor­li­ge. Men der er grund til at hol­de po­li­ti­ker­ne un­der ob­ser­va­tion, når de i mor­gen svin­ger sig op til grund­lovsta­ler lan­det over. Nok har de al­le sam­men skre­vet un­der på, at de vil over­hol­de den, men skif­ten­de fler­tal i Fol­ke­tin­get gnaver af og til lidt i kan­ten af grundloven. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Der er en ra­ek­ke ek­semp­ler på, at vo­res grund­lovs­sik­re­de ret­tig­he­der bli­ver ud­for­dret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.