’En­de­lig en be­st­sel­ler i fa­mi­li­en’

BT - - KULTUR -

al­drig hev dan­se-tro­fa­e­et med sig hjem, men til gen­ga­eld er man­den bag snart 30 bog­ud­gi­vel­ser – og alt­så far til en suc­ces­for­fat­ter. Stolt far Og Ma­rie Wi­vels hi­sto­rie er be­ma­er­kel­ses­va­er­dig. 16 år gam­mel og med et bogs­alg på den rig­ti­ge si­de af 120.000. Hun blev op­da­get på In­s­ta­gram, hvor hun sam­men med ve­nin­den Lau­ra flet­te­de sig til en for­lags­kon­trakt og en kiosk­ba­sker, der ind­til vi­de­re har ramt 15 lan­de og 150.000 In­s­ta­gram-føl­ge­re. En suc­ces, som hen­des far – ko­mi­ker og for­fat­ter Tho­mas Wi­vel – trods alt må kig­ge langt ef­ter, selv­om han le­ver af sin kunst og li­ge­som dat­te­ren var hur­tig til at hop­pe på en ny kultur som en af de før­ste og få suc­ces med det.

»Men det gla­e­der mig da en­de­lig at se Wi­vel-nav­net på en be­st­sel­ler­bog,« gri­ner den stol­te far, da BT mø­der far og dat­ter til en snak om kre­a­ti­vi­tet og skrib­le­ri­er. Det sid­ste har Wi­vel se­ni­or og­så be­ska­ef­ti­get sig med gen­nem de se­ne­ste 15 år. Hun kna­ek­ke­de ko­den »Vo­res fa­mi­lie har skre­vet bø­ger i ge­ne­ra­tio­ner, men det er alt­så Ma­rie, der har kna­ek­ket ko­den. Vi an­dre kun­ne jo ik­ke li­ge vi­de, at vi ba­re skul­le ha­ve skre­vet om flet­nin­ger,« si­ger Tho­mas Wi­vel om dat­te­rens bog, der hand­ler om at flet­te hår og in­tet an­det og til­sy­ne­la­den­de ram­te et be­hov og det nok så be­røm­te ’hul’ i mar­ke­det.

Med en tid­li­ge­re di­rek­tør for Gyl­den­dal og en flok for­fat­te­re i fa­mi­li­en lig­ger for­fat­ter­bran­chen må­ske nok til høj­re­be­net, og selv­om der har va­e­ret bø­ger fra ka­el­der til loft i det Wi­vel­ske hjem, er det ik­ke en barn­dom i et ul­tra­kre­a­tivt Pip­pi Langstrøm­pe-uni­vers, der kan ta­ge ae­ren for Ma­ri­es suc­ces.

»Det er da helt vildt, at pi­ger i he­le ver­den sid­der og kig­ger på vo­res flet­nin­ger, men det er alt­så helt til­fa­el­digt, at det blev så­dan. Det kan godt va­e­re, at ly­sten til at skri­ve lig­ger i mit dna, men var vi ik­ke ble­vet kon­tak­tet af et for­lag, hav­de vi få­et et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.