Sov godt i som­mer­var­men

BT - - NYHEDER -

ZZZZZZ Du ven­der dig om på si­den. Så om på ryg­gen. Så prø­ver du at la­eg­ge dig på ma­ven, mens du end­nu en gang spar­ker dy­nen af og gri­ber ud ef­ter din mo­bil for at se, hvad klok­ken er og hvor man­ge ti­mer du kan sove, in­den du skal op. Man­ge som­mer­na­et­ter for­lø­ber på den­ne må­de for rig­tig man­ge af os, når var­men for al­vor bul­drer ind over Dan­mark, som den gør i dis­se da­ge, men du kan sag­tens få en god nat­te­søvn, selv om tem­pe­ra­tu­ren er plus 20 gra­der uden­for. Det forta­el­ler Mi­ka­el Ras­mus­sen, som er søvn­vej­le­der ved Cen­ter for Stress og Triv­sel. Tilvaen­ning Han fin­der det na­tur­ligt, at man­ge har sva­ert ved at sove i som­mer­var­men, men un­der­stre­ger og­så, at det i bund og grund er et spørgs­mål om tilvaen­ning. Ef­ter et par da­ge vil vi helt sik­kert fal­de i søvn, for­di krop­pen sim­pelt­hen ik­ke kan hol­de til søvnun­der­skud­det, si­ger han.

»Man­ge op­le­ver søvn­pro­ble­mer de før­ste na­et­ter, når de f.eks. ta­ger til sy­den i som­mer­fe­ri­en, og det skyl­des jo, at vo­res kro­p­stem­pe­ra­tur har sva­ert ved at fal­de, når om­gi­vel­ser­ne er var­me.

Man skal bru­ge fle­re res­sour­cer på at kom­me af med var­men, og det for­styr­rer ty­pisk søv­nen.« Hold ho­ve­d­et koldt Sam­me mel­ding kom­mer fra se­ni­o­r­for­sker ved Rigs­ho­spi­ta­let, Glo­strup, Bir­git­te Ra­h­bek Kor­num.

Hun forta­el­ler des­u­den, at der er vis­se ste­der på krop­pen, man med for­del kan sør­ge for at kø­le ned, hvis man har det sva­ert med var­me.

»Det er isa­er ma­ven og ho­ve­d­et, der skal va­e­re kol­de. Det er ik­ke ha­en­der­ne el­ler ta­e­er­ne, du skal kø­le ned, for man kan slet ik­ke sove med kol­de ta­e­er,« forta­el­ler hun.

Bir­git­te Ra­h­bek Kor­num til­fø­jer, at ly­set i som­mer­na­et­ter­ne for man­ge er mindst li­ge så ge­ne­ren­de som sel­ve var­men, og at mørkla­eg­nings­gar­di­ner der­for kan va­e­re nyt­ti­ge i for­hold til at hol­de var­me og lys ude af sove­va­e­rel­set. Et køli­ge­re va­e­rel­se Er man vold­somt ge­ne­ret af var­me i sit sove­va­e­rel­se, kan det des­u­den va­e­re en idé at ryk­ke en madras ind i et køli­ge­re va­e­rel­se i de var­me­ste som­mer­na­et­ter, ly­der rå­det fra se­ni­o­r­for­ske­ren.

Iføl­ge søvn­vej­le­der Mi­ka­el Ras­mus­sen lig­ger den op­ti­ma­le so­ve­tem­pe­ra­tur for de fle­ste af os på om­kring 18 gra­der, men han un­der­stre­ger, at man­ge af søvn­pro­ble­mer­ne i bund og grund skyl­des be­kym­rin­ger og ik­ke sel­ve var­men.

»Det er vig­tigt at si­ge til sig selv, at det gør ik­ke no­get, at man våg­ner om nat­ten ba­det 1. Luft godt ud i sove­va­e­rel­set in­den sen­ge­tid og sov med vin­du­et åbent, hvis det er mu­ligt. 2. Anskaf dig mørkla­eg­nings­gar­di­ner og ska­erm ger­ne af for so­len he­le da­gen. Det hol­der tem­pe­ra­tu­ren i sove­va­e­rel­set ne­de og gi­ver grund­la­eg­gen­de bed­re søvn. 3. Tag et varmt bad en halv ti­mes tid før sen­ge­tid. Det var­me vand får kro­p­stem­pe­ra­tu­ren til at sti­ge, hvor­ef­ter den fal­der, in­den du skal sove. Et koldt bad gør dig om­vendt me­re frisk, hvil­ket kan va­e­re et pro­blem, når du skal sove. 4. Skift helårs­dynen ud med en som­mer­dy­ne. Hvis det er alt for varmt, kan du sove med et la­gen. 5. Sov nø­gen. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at krop­pen bed­re kan kom­me af med var­me uden tøj, og at man ge­ne­relt får en bed­re søvn. 6. Hav no­get koldt vand på nat­bor­det og even­tu­elt nog­le kol­de om­slag, som du kan ty til, hvis du får brug for det i lø­bet af nat­ten. i sved, og at man ik­ke skal bli­ve ir­ri­te­ret over at lig­ge vå­gen. Sig til dig selv, at du sag­tens kan pra­este­re da­gen ef­ter, og at du kom­mer til at sove bed­re na­e­ste nat,« si­ger søvn­vej­le­de­ren, der des­u­den rå­der til, at du ik­ke bli­ver lig­gen­de i sen­gen i ti­me­vis, hvis du ik­ke kan sove. Så er det bed­re at stå op og la­ve no­get an­det som f.eks. at lyt­te til no­get af­slap­pen­de mu­sik el­ler at lø­se en kryds og tva­ers, in­den du går i seng igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.