Kom­pe­tent Po­lo-kon­kur­rent

BT - - BILER -

HATCHBACK Suzuki genop­li­ver nav­net Ba­leno i en bil, som pro­du­cen­ten selv si­ger skal da­ek­ke hul­let mel­lem Swift og Vi­ta­ra, men som re­elt nok bli­ver en kon­kur­rent til de­res egen Swift – som ef­ter­hån­den har nog­le år på ba­gen. Bi­len er i b-seg­men­tet, hvor man blandt an­det fin­der VW Po­lo, Peu­geot 208, Ford Fies­ta m.fl. Det er hef­tig kon­kur­ren­ce, og må­ske er det der­for, at Suzuki har gjort alt, der SE­NE­STE NYT står i de­res magt for at le­ve­re et pro­dukt, som de selv vir­ker me­get stol­te af.

»Fa­brik­ken har sat sig som mål, at man vil ud­nyt­te det her hat­ch­ba­ck­seg­ment fuldt ud. Det har va­e­ret vig­tigt for os at gi­ve bi­len go­de kø­re­e­gen­ska­ber og pra­e­sta­tio­ner, men med den nye 1,0 Boosterjet kan man og­så sag­tens kø­re den øko­no­misk,« si­ger Jo­hn Mo­gen­sen, som er pres­se­chef i Suzuki Dan­mark.

Suzuki in­vi­te­re­de BT til en for­pre­mi­e­re på bi­len og gav os mu­lig­hed for at se på og af­prø­ve nyhe­der­ne. I Dan­mark kom­mer bi­len med tre mo­to­rer. Ba­sis­mo­del­len med en 1,2 Du­al­jet mo­tor er kendt af fle­re Swift-eje­re al­le­re­de, men og­så på mo­tor­fron­ten er der nyhe­der. En ny­ud­vik­let tre­cy­lin­dret 1,0 Booste­jet (tur­bo), samt en in­ter­es­sant ’mi­ni­hy­brid’ (med en ek­stra ge­ne­ra­tor og el­mo­tor, der le­ve­rer uma­er­ke­li­ge 3 hk og 50 Nm i 30 se­kun­der) er helt nye i mo­tor­pro­gram­met hos Suzuki og pas­ser beg­ge godt til den over­ra­sken­de let­te Ba­leno, som – trods me­re plads – med si­ne 965 kg kø­re­klar va­egt ve­jer knap 70 kg min­dre end Swift, og den har og­så et langt stør­re ba­ga­ge­rum end Swift.

Hem­me­lig­he­den er en ny­ud­vik­let plat­form. Ba­leno er og­så den let­te­ste bil i he­le b-seg­men­tet. Det kan man godt ma­er­ke bag rat­tet, hvor isa­er den nye 1,0 Boosterjet ind­by­der til frisk kør­sel.

Bi­len kom­mer i tre ud­styr­sva­ri­an­ter, hvor Exclu­si­ve-mo­del­len har bla. syv-tom­mers mul­ti­me­di­e­an­la­eg med touch, navi­ga­tion, bak­ka­me­ra samt bi-Xenon for­lyg­ter. At bi­len der­u­d­over al­le­re­de fra mid­ter­ste ud­styr­sva­ri­ant har adap­tiv fart­pi­lot samt au­to­ma­tisk nød­brem­se, som vir­ker fra kø-kør­sel til 160 km/t, må si­ges at va­e­re gan­ske at­trak­tivt. Det kan in­gen bi­ler gø­re ef­ter til sam­me pris, for ud­sty­ret er til­ga­en­ge­ligt for un­der 140.000 kr.

Me­get ty­der på, at Suzuki har en kom­pe­tent kon­kur­rent i B-klas­sen, og så er spørgs­må­let ba­re, om kun­der­ne og­så op­da­ger det. Ba­leno vir­ker kom­pe­tent, rig på plads, og de nye mo­to­rer, der er me­get for­skel­li­ge, er på hver sin må­de gan­ske in­ter­es­san­te. Pri­ser­ne lig­ger fra 135.000 til 184.995 kr. for den over­or­dent­ligt ve­lud­sty­re­de Ba­leno.

Bi­len har pre­mi­e­re na­e­ste lørdag hos for­hand­ler­ne og vil der­ef­ter bli­ve te­stet her i BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.