Fra rå ro­ck­tøs til af­da­em­pet po­esi

BT - - NAVNE -

40 ÅR PÅ MANDAG »Der må ger­ne va­e­re et ele­ment af usik­ker­hed i til­va­e­rel­sen. Jeg bli­ver ban­ge, når tin­ge­ne bli­ver ru­ti­ne. Der skal va­e­re no­get, man kan bli­ve nervøs for,« sag­de san­ge­ren og sangskri­ve­ren Kira Skov for snart ti år si­den i et in­ter­view i Ber­ling­s­ke. Det var den­gang, hun som front­fi­gur i ban­det Kira And The Kin­dred Spi­rits hav­de be­gej­stret an­mel­der­ne med sin rå og au­ten­ti­ske ro­ck, der gav as­so­ci­a­tio­ner til 70er­nes ame­ri­kan­ske sang­fa­eno­men, Ja­nis Jop­lin.

På det tids­punkt hand­le­de hi­sto­ri­en om Kira Skov først og frem­mest om hen­des vil­de ung­dom som punk­tøs med fast gang i Ung­doms­hu­set på Jagt­vej og hen­des na­e­sten ot­te år i USA og Eng­land, hvor hun for­ga­e­ves jag­te­de drøm­men om det sto­re gen­nem­brud. De­but var et spejl­bil­le­de De­butal­bum­met fra 2002, ’Hap­pi­ness Sa­ves Li­ves’, var – trods tit­len – én lang be­skri­vel­se af svigt, op­brud og ned­t­u­re og på man­ge må­der et spejl­bil­le­de af Kira Sko­vs eget liv.

Hun voksede op i et helt al­min­de­ligt par­cel­hus i Van­lø­se, men ker­ne­fa­mi­liei­dyl­len fik en brat en­de, da Kira Skov som ba­re niårig fandt ud af, at den far, hun el­ske­de og be­un­dre­de, var sam­men med en frem­med kvin­de. Fø­lel­sen af at va­e­re ble­vet bed­ra­get fik hen­de til at bry­de med fa­de­ren, og fra at ha­ve va­e­ret en lidt nør­det og kejtet pi­ge ud­vik­le­de hun sig til en punk­ty­pe med ly­se­rødt hård, sor­te la­e­der­buk­ser og en rot­te på skul­de­ren.

Hun drøm­te om at bli­ve san­ger, og 17 år gam­mel stak hun af til Lon­don, hvor hun mød­te den na­e­sten dob­belt så gam­le ame­ri­kan­ske ro­ck­gu­i­ta­rist Eve. Hun tog med ham til Los An­ge­les, hvor de sam­men med bl.a. den se­ne­re D-A-D-trom­mesla­ger, Laust Son­ne, dan­ne­de ban­det But­ter­flies Spe­cies.

De føl­gen­de år hut­le­de de sig igen­nem, bo­e­de i be­sat­te hu­se, sov på ven­ners so­fa­er el­ler på bags­a­e­det af en bil. Fle­re gan­ge var det li­ge ved, men den forja­et­te­de pla­de­kon­trakt kom al­drig i hus. I 1999 brød Kira Skov med den – vi­ste det sig – vol­de­li­ge Eve. Og i 2001 vend­te hun til­ba­ge til Dan­mark og dan­ne­de kort ef­ter Kira And The Kin­dred Spi­rits.

Fem år og tre al­bum se­ne­re blev ban­det op­løst i 2007, og Kira Skov har si­den for­fulgt en so­lo­kar­ri­e­re bl.a. i sam­ar­bej­de med ban­dets bas­sist Ni­co­lai Munch Han­sen, som hun er gift og har søn­nen Mor­gan på snart fi­re år med.

Par­ret var igen­nem en kri­tisk pe­ri­o­de, da Kira Skov i 2008 blev ramt af en sja­el­den kra­eft­syg­dom. Men i dag, hvor hun er er­kla­e­ret rask, ser hun det selv som en er­fa­ring, der har mod­net og ud­vik­let hen­de som men­ne­ske.

»Jeg op­da­ge­de, at jeg er et ri­me­ligt po­si­tivt men­ne­ske, der fak­tisk er godt ru­stet til li­vet,« har hun sagt til JP. Fle­re pri­ser og an­mel­del­ser Mu­si­kalsk har Kira Skov va­e­ret vidt om­kring. Fra de tid­li­ge års rå ro­ck’n roll til ja­zz – bl.a. hyl­destal­bum­met ’Me­mo­ri­es of Days Go­ne By’ til Bil­lie Hol­li­day – ame­ri­ca­na og avant­gar­de.

Hen­des tred­je so­lo­al­bum, det af­da­em­pe­de og po­e­ti­ske ’When We We­re Gent­le’ fra 2013, hø­ste­de fem- og seks­stjer­ne­de an­mel­del­ser og ind­brag­te to Step­pe­ulv-pri­ser som Årets vo­ka­list og Årets Dan­ske Pla­de for­u­den en Carl Pris som Årets tekst­for­fat­ter og 50.000 kr. fra Sta­tens Kunst­fond. Se­ne­re fulg­te ’The Ca­bin Pro­ject’, som hun ind­spil­le­de i en hyt­te i Ca­na­da sam­men med barn­doms­ve­nin­den Ma­rie Fi­sker, og se­ne­st ’May Your Mind Explo­de A Blos­som Tree’ fra sid­ste ef­ter­år, som og­så fik flot­te an­mel­del­ser.

De tre al­bum er al­le pro­du­ce­ret i sam­ar­bej­de med en­gel­ske Jo­hn Pa­rish, som isa­er er kendt for sit sam­ar­bej­de med P.J. Har­vey, der har bi­dra­get sta­er­kt til at for­lø­se Kira Sko­vs kunst­ne­ri­ske po­ten­ti­a­le.

Li­ge nu er Kira Skov sam­men med saxo­fo­ni­sten og kom­po­ni­sten Ma­rie Faust i fuld gang med at crowd­fun­de pro­jek­tet ’In The Be­gin­ning’, et mu­si­kalsk even­tyr om jag­ten på de fortab­te san­ge, der skal ind­spil­les i en for­ladt rus­sisk or­to­doks kir­ke i Est­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.