Sav­ner vin

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Or­di­na­er kamp: Mål:

0-1 S. Kja­er (22.), 0-2 V. Fi­s­cher (41.), 1-2 og 2-2 M. Djuric (52. og 84.)

KULTURKAMP Om min­dre end en uge mø­des Eu­ro­pas 24 bed­ste hold til EM i Frank­rig, og om blot to da­ge går det dan­ske lands­hold ind på et na­e­sten tomt sta­dion i Osa­ka for at spil­le om ik­ke at bli­ve sidst i en tra­e­nings­tur­ne­ring, de kal­der Ki­rin Cup. Dansk fod­bolds po­si­tion i det in­ter­na­tio­na­le hie­rar­ki kan dår­ligt bli­ve me­get ty­de­li­ge­re, og med kun kam­pe­ne mod Bul­ga­ri­en tirs­dag og Lie­ch­tenste­in 31. au­gust til­ba­ge, før en ny VM-kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring spar­kes i gang, fø­les VM i Rusland 2018 us­and­syn­ligt langt va­ek.

Til­med vi­ser de ke­de­li­ge fak­ta, at det dan­ske lands­hold i de se­ne­ste 10 kampe kun har vun­det to gan­ge, hvil­ket bort­set fra en lig­nen­de pe­ri­o­de i 2012 ik­ke er set li­ge så rin­ge i 32 år.

Hvis ik­ke I fik set kam­pen i går mor­ges, har I må­ske la­est på in­ter­net­tet, at Dan­mark ik­ke ba­re sat­te en 2-0 fø­ring over styr, men og­så end­te med at fal­de fuld­kom­men sam­men. Ef­ter 2-2 i den or­di­na­e­re kamp, hvor Bos­ni­en i de sid­ste 20 mi­nut­ter spil­le­de med 10 mand, tab­te Dan­mark 5-6 ef­ter en straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce, hvor Jan­nik Vester­gaards spark blev red­det, og An­dreas Chri­sten­sens røg så langt over mål, at ja­pa­ner­ne ef­ter si­gen­de sta­dig le­der ef­ter den i en ris­mark ude bag ved en­de­tri­bu­nen.

Ty­de­ligt var det, at Åge Ha­rei­des nye 3-5-2 sy­stem end­nu er langt fra at sid­de i ska­bet, men va­er­re er det, at en ny lands­holds­stam­me ri­si­ke­rer at fort­sa­et­te, hvor den gam­le slap: i håb­løs man­gel på sej­re. Så­dan er den ens­ly­den­de be­kym­ring fra fle­re af lands­hol­dets ba­e­ren­de spil­le­re ef­ter ne­der­la­get til Bos­ni­en. AE­r­ger­ligt ne­der­lag »Vi har brug for nog­le op­le­vel­ser, der går i den rig­ti­ge ret­ning, og det kun­ne vi godt ha­ve ka­em­pet me­re for. Kom nu. Jeg sy­nes, det er rig­tig aer-

LAND­STRA­E­NER ÅGE HA­REI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.