Der­kul­tur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ger­ligt, at vi ta­ber kam­pen i ste­det for at hol­de vo­res 2-0 fø­ring. Ik­ke for­di kam­pen i sig selv be­tød ret me­get, men det hand­ler jo om at byg­ge no­get op,« som Wil­li­am Kvist for­mu­le­rer det, og den ny­slå­e­de an­fø­rer, Si­mon Kja­er, er enig:

»Jeg er pis­seir­ri­te­ret. Vi skal la­e­re at kun­ne hol­de en 2-0-fø­ring. Det er no­get, vi skal ha­ve kig­get på. Det er sinds­sygt vig­tigt, at vi får den der kultur ind på hol­det,« si­ger Si­mon Kja­er.

Da Mor­ten Ol­sen sid­ste ef­ter­år sag­de far­vel til land­stra­e­nerjob­bet Dan­marks se­ne­ste 10 land­skam­pe ef­ter na­e­sten 16 år i job­bet, var det ef­ter seks kampe i streg uden en sejr.

Der­for var det op­løf­ten­de, da Åge Ha­rei­de i sin de­but 24. marts hen­te­de en 2-1-sejr over Island på en af­ten, hvor spil­let i sto­re pe­ri­o­der end­da var mål­sø­gen­de og un­der­hol­den­de. Få da­ge se­ne­re tab­te Dan­mark 0-1 til Skot­land, og i går fort­sat­te tri­stes­sen med ne­der­la­get til Bos­ni­en. Et slag i an­sig­tet på de spil­le­re, der li­ge­som al­le os an­dre hav­de hå­bet på bed­re ti­der, og end­da var på sej­rs­kurs med fø­rin­gen på 2-0 mod et af­bud­s­ramt bos­nisk B-lands­hold.

»Vi ved jo godt, hvor­dan man op­byg­ger en kultur. Det gør man ik­ke gen­nem ne­der­lag,« si­ger Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, der hver­ken i eg­ne el­ler an­dres øj­ne hav­de no­gen sa­er­lig god dag på den dan­ske midt­ba­ne. Kun­ne ha­ve va­e­ret bed­re »Jeg ved ik­ke, om der er no­get at ta­ge med fra så­dan en kamp. Jeg kun­ne og­så godt selv ha­ve gjort det bed­re,« som han sag­de.

I dag rej­ser lands­hol­det til Osa­ka for at tra­e­ne og spil­le mod Bul­ga­ri­en, og Åge Ha­rei­de har mas­ser at ar­bej­de på, og mu­lig­vis lig­ger der mel­lem dis­se linjer, at der er lagt op til ud­skift­nin­ger på hol­det til kam­pen tirs­dag:

»Vi må fin­de år­sa­gen til, at vi holdt op med at lø­be. Må­ske var de tra­et­te. Må­ske var det på grund af de man­ge ud­skift­nin­ger. Men når man skal spil­le for Dan­mark, må man le­ve­re godt hver gang, hvis man vil spil­le hver gang,« si­ger Åge Ha­rei­de.

Dan­mark-Ser­bi­en Dan­mark-Al­ba­ni­en Ar­me­ni­en-Dan­mark Portu­gal-Dan­mark 2-0 0-0 0-0 1-0 Dan­mark-Frank­rig Sve­ri­ge-Dan­mark Dan­mark-Sve­ri­ge Dan­mark-Island 1-2 2-1 2-2 2-1 Skot­land-Dan­mark Dan­mark-Bos­ni­en 1-0 5-6

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.