For­gyldt må­l­mand

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LØNFORHØJELSE Kas­per (Sch­mei­chel, red.) og Lei­ce­ster. Han er glad for at va­e­re i klub­ben i øje­blik­ket, men jeg har ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til de­tal­jer­ne i for­hand­lin­ger­ne,« si­ger Ken­neth Shep­herd.

Da BTs ud­send­te repor­ter var i Lei­ce­ster op til fejrin­gen af mester­ska­bet, kun­ne BT ud fra et la­ek­ket do­ku­ment forta­el­le, at Kas­per Sch­mei­chel lå i bun­den af løn­sti­gen i klub­ben med en hy­re på om­kring 333.000 kro­ner om ugen. Be­trag­te­ligt min­dre end fle­re af si­ne hold­kam­me­ra­ter – her­un­der top­sco­rer Ja­mie Var­dy – der tje­ner over dob­belt Der er in­gen tvivl om, at Lei­ce­ster er me­get gla­de for Kas­per så me­get som den 29-åri­ge dan­ske må­l­mand. Det vil en kon­trak­tun­der­skrift fra Sch­mei­chel dog aen­dre be­trag­te­ligt på. Så vil han tva­er­ti­mod va­e­re at fin­de helt i top­pen af klub­bens løn­hie­rar­ki. Det kan be­ty­de en uge­løn på mini­mum en mil­li­on kro­ner. En stor an­del Det tal vil lands­holds­må­l­man­dens dan­ske rå­d­gi­ver, Mads Fre­de­rik­sen, ik­ke kom­men­te­re, men han be­kra­ef­ter, at Lei­ce­ster li­ge nu for­hand­ler med Kas­per Sch­mei­chel. Lands­holds­må­l­man­den hav­de en stor an­del i klub­bens sen­sa­tio­nel­le en­gel­ske mester­skab, og der­for vil klub­ben stra­ek­ke sig langt for at hol­de på sin sta­er­ke dan­ske an­ker­mand.

Det aen­drer det fak­tum, at klub­ben i går hen­te­de den sta­er­ke ty­ske må­l­mand Ron-Ro­bert Zi­e­ler, ik­ke på.

»Der er in­gen tvivl om, at Lei­ce­ster er me­get gla­de for Kas­per,« ly­der det fra Mads Fre­de­rik­sen.

BT er­fa­rer, at der er ta­le om en la­en­ge­re­va­ren­de kon­trakt, der der­med vil tvin­ge in­ter­es­se­re­de stor­klub­ber til at ho­ste op med de helt sto­re sum­mer, hvis Kas­per Sch­mei­chel in­den for de na­e­ste par år skal for­la­de King Power Sta­di­um i Lei­ce­ster. Det bak­kes op af bri­ti­ske Daily Mail, som me­ner at vi­de, at der for­hand­les om en fe­mårig af­ta­le.

Kas­per Sch­mei­chel har da og­så for la­engst vist, at han er guld va­erd. Dan­ske­ren holdt bu­ret rent he­le 15 gan­ge – og som den ene­ste må­l­mand i Pre­mi­er Le­ague stod han samt­li­ge 90 mi­nut­ter i hver ene­ste af de 38 Pre­mi­er Le­ague-kampe. Kas­per Sch­mei­chel har li­ge nu to år til­ba­ge af sin nu­va­e­ren­de kon­trakt med Lei­ce­ster. Men en for­la­en­gel­se kan alt­så me­get snart va­e­re på plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.