Ar­se­nal ud­lø­ser Var­dy-klau­sul

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Iføl­ge den en­gel­ske avis The Gu­ar­di­an har Ar­se­nal sat al­le sejl ind på at gø­re Ja­mie Var­dy til klub­bens nye an­gri­ber.

Avi­sen skrev i af­tes, at Ar­se­nal har ud­løst an­gri­be­rens købs­klau­sul, hvil­ket be­ty­der, at Lei­ce­ster kan va­e­re tvun­get til at ac­cep­te­re køb­stil­bud­det.

Pri­sen me­nes at lig­ge på et ni­veau om­kring de 200 mil­li­o­ner kro­ner, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Det er ik­ke før­ste gang, at Ar­se­nal prø­ver at ud­lø­se købs­klau­su­len hos en ri­val. Det sam­me ske­te, da klub­ben smed 400 mio. kr. og et pund oven i hat­ten for at ud­lø­se den da­va­e­ren­de Li­ver­pool-an­gri­ber Lu­is Suárez’ købs­klau­sul.

Trans­fe­ren end­te dog med at fal­de igen­nem, og Suárez end­te i ste­det i Barcelona.

The Gu­ar­di­an skri­ver dog, at Lei­ce­ster sta­dig hå­ber på at kun­ne over­be­vi­se Var­dy om at bli­ve i klub­ben, der skal prø­ve kra­ef­ter med Cham­pions Le­ague for før­ste gang i hi­sto­ri­en ef­ter som­mer­fe­ri­en. An­gi­ve­ligt skul­le en ny kon­trakt oven i den, Var­dy un­der­skrev i fe­bru­ar, kun­ne bru­ges som et mid­del til at over­ta­le ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.