Kuhn­ge af Mal­mø

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BORN­HOL­MER MED SUC­CES Nog­le gan­ge er af­stan­den mel­lem fry­de­fuld suc­ces og gru­som fi­a­sko svim­len­de kort. Med nog­le få greb har Al­lan Kuhn aen­dret Malmö FF til at bli­ve et vin­der­hold. Ef­ter en sva­er start for mester­skabs­fa­vo­rit­ter­ne med to ne­der­lag i de tre før­ste kampe er ’De Him­mel­blå’ gå­et fra sejr til sejr, og Malmö FF er gå­et på som­mer­fe­rie på før­ste­plad­sen ef­ter en im­po­ne­ren­de stri­be af sej­re.

Kuhn var en over­ra­sken­de an­sa­et­tel­se i den sven­ske stor­klub, og da re­sul­ta­ter­ne skuf­fe­de, mød­te han kri­tik. Var han for naiv, for­stod han ik­ke den sven­ske spil­lestil, hvor de­fen­si­ven og fy­sik­ken of­te er de grund­pil­ler, som tak­tik­ken byg­ger på? Nu er de ne­ga­ti­ve spørgs­mål va­ek, og al­le i Mal­mø og om­egn er sa­er­de­les til­fred­se med den 48-åri­ge born­hol­mer.

For­kla­rin­gen på for­vand­lin­gen er iføl­ge Al­lan Kuhn gan­ske sim­pel.

»Jeg la­ve­de nog­le små kor­rek­tio­ner i for­hold til, hvor­dan vi skul­le spil­le i Alls­venskan. Al­le spil­le­de på kon­tra mod os. Vi blev nødt til at va­e­re lidt bed­re til at for­sva­re os. De an­dre stod kun og lu­re­de på, at man la­ve­de fejl, og så måt­te vi ha­ve lidt me­re sik­ker­hed, lidt me­re kon­trol på bol­den, in­den man stak. Spe­ci­elt ba­ck­er­ne. Det fik vi ju­ste­ret ind ret hur­tigt, og si­den har vi kun luk­ket fem mål ind i Alls­venskan i de sid­ste ni kampe. Så det har va­e­ret rig­tig godt.« Rub og stub Bort­set fra et svi­en­de po­kal­fi­na­le­ne­der­lag ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce og et ude­ba­ne­ne­der­lag i Skå­ne-der­by­et mod Hels­ing­borg har Kuhns MFF vun­det rub og stub si­den. Og det kan la­e­ses i ta­bel­len, hvor Malmö nu har tre po­int ned til de na­er­me­ste for­føl­ge­re fra Nor­rköping og en målsco­re på plus 16.

Til trods for den sa­er­de­les go­de sti­me, som hans hold er in­de i, gla­e­der Kuhn sig over tur­ne­rings­pau­sen på grund af EM. Ska­der­ne har ramt hans trup ef­ter et pres­set for­år.

»I den sid­ste kamp hav­de vi seks star­te­re, som ik­ke kun­ne va­e­re med. Vi har haft et me­get in­tenst pro­gram på grund af EM i fod­bold med tre-fi­re da­ge imel­lem kam­pe­ne. Vi har ik­ke haft tid til at tra­e­ne – kun til at re­sti­tu­e­re og gø­re os klar til na­e­ste kamp. Det bli­ver godt, når vi kom­mer til­ba­ge og får tid til at tra­e­ne mel­lem kam­pe­ne. Det ser jeg me­get frem til.« Målsa­et­ning Som­mer­pau­sen er og­så en mu­lig­hed for at til­pas­se trup­pen og hen­te nye for­sta­er­k­nin­ger. Men som ud­gangs­punkt har Kuhn in­gen lang øn­ske­sed­del over spil­le­re, han ger­ne for­sta­er­ker sit hold med.

»Min målsa­et­ning er selv­føl­ge­lig at be­hol­de MAR­KUS ROSENBERG 33 år. Ve­te­ran-an­gri­ber med for­tid i Ajax, Wer­der Bre­men, Ra­cing San­tan­der og West Bromwich. Be­gynd­te med at spil­le fod­bold som fe­mårig i Malmö FF, som han vend­te til­ba­ge til i fe­bru­ar 2014. Har med af­gø­ren­de mål i to om­gan­ge hjul­pet Malmö frem til grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague. så man­ge som mu­ligt. Og det har man og­så en bed­re for­ud­sa­et­ning for, når man lig­ger num­mer et. Men jeg ved og­så, at der kom­mer et EM, som kan gø­re nog­le ting, som man ik­ke kan på­vir­ke al­li­ge­vel. Vi er klar til at tryk­ke på knap­per­ne, men hvis vi ik­ke mi­ster no­gen, så får vi hel­ler ik­ke no­gen ind.«

»Jeg er til­freds med den trup, jeg har. Der er al­tid no­get, man kun­ne ta­en­ke sig at aen­dre, men det er og­så sva­ert, når det ik­ke er min egen trup. Jeg har va­e­ret med til at hen­te AC (An­ders Chri­sti­an­sen, red.) og Vi­dar Örn Kjartans­son. El­lers er jeg jo ble­vet hen­tet ind til en trup, som var der i for­vej­en. Man vil al­tid ger­ne sa­et­te sit eget pra­eg på en trup, men da jeg skrev un­der, vid­ste jeg og­så, at der var en del, der hav­de lan­ge kon­trak­ter. Det skal pas­se sam­men det Jeg la­ve­de nog­le små kor­rek­tio­ner i for­hold til, hvor­dan vi skul­le spil­le i Alls­venskan. Al­le spil­le­de på kon­tra mod os. Vi blev nødt til at va­e­re lidt bed­re til at for­sva­re os OSCAR LEWICKI 23 år. Midt­ba­ne­spil­ler, der al­le­re­de som 16-årig flyt­te­de fra MFF til Bay­ern Mün­chen. Kom hjem til svensk fod­bold igen og spil­le­de i Häck­en, in­den han i 2015 vend­te hjem til Malmö. Ene­ste MFF-spil­ler, der er med i Sve­ri­ges trup til EM-slut­run­den. he­le. Men på sigt vil man ger­ne på­vir­ke den trup, man har, så me­get som mu­ligt med ind og ud,« si­ger Kuhn, hvis born­holm­ske ung­dom for al­vor kan hø­res i stem­men, ef­ter han er flyt­tet til Mal­mø. Et in­tenst for­år Al­lan Kuhn er hjem­me i Aal­borg på fe­rie ef­ter et in­tenst for­år med man­ge kampe.

»Jeg bor i Mal­mø. Jeg sy­nes, at jeg skul­le va­e­re en del af sam­fun­det der, en del af by­mil­jø­et, for det er en del af det at va­e­re tra­e­ner for Malmö. Der er rig­tigt man­ge be­søg hos sponso­rer og den slags, spe­ci­elt i be­gyn­del­sen, når man kom­mer som ny tra­e­ner. Og det er jo en fod­bold­by. Alt står stil­le, når der er fod­bold på Swed­bank.«

Hans ko­ne og hans tre døtre har han ik­ke set me­get til.

»Per­nil­le pend­ler, de to ae­ld­ste er 23 og 25, mens vo­res yng­ste dat­ter er 17 og skal be­gyn­de i 3.g ef­ter som­mer­fe­ri­en. Hen­de pas­ser Per­nil­le på, og så pas­ser hun lidt på mig og pend­ler frem og til­ba­ge. Det er klart, der er nog­le om­kost­nin­ger. Jeg har va­e­ret hjem­me et halvt døgn på fi­re en halv må­ned. Det er før­ste gang, jeg er hjem­me nu. Det har va­e­ret så in­tenst med al­le de kampe, at der ik­ke har va­e­ret tid til an­det. Der er ble­vet brugt me­get tid på fod­bold, og det er jo et 24 ti­mers job, når man er i det.«

Han er til­ba­ge i Sve­ri­ge til den før­ste tra­e­ning ef­ter fe­ri­en 20. ju­ni, og ef­ter to tra­e­nings­kam­pe mod OB og AGF spil­ler Malmö FF igen i Alls­venskan 11. juli, hvor Öre­bro kom­mer på be­søg. AN­DERS CHRI­STI­AN­SEN 25 år. Ag­gres­siv bold­vin­der på midt­ba­nen, som skif­te­de fra FC Nord­s­ja­el­land til Chie­vo, men her fik han kun fi­re kampe. Blev hen­tet fra Ita­li­en på Al­lan Kuhns op­for­dring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.