Ri­va­ler­nes dyst

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DUELLEN Fi­na­len i ver­dens bed­ste ba­sket­liga, NBA, blev skudt i gang nat­ten til i går. Gol­den Sta­te War­ri­o­rs mø­der Cle­veland Ca­va­li­ers, og hvert hold har én ka­em­pe­stjer­ne, der skal fø­re hol­det til sejr. Step­hen Cur­ry og LeBron Ja­mes ka­em­per om tit­len som kon­gen af ba­sket. To vidt for­skel­li­ge ty­per, men hver isa­er de­res holds helt sto­re stjer­ne. Den lil­le, va­ev­re Step­hen Cur­ry fra Gol­den Sta­te War­ri­o­rs er liga­ens mest va­er­di­ful­de spil­ler og kan fø­re sit hold til mester­ska­bet for an­den sa­e­son i streg. En torn i øjet på det fy­si­ske mon­ster fra Cle­veland Ca­va­li­ers, LeBron Ja­mes.

De to stjer­ner kom­mer fra sam­me by, Akron i Ohio, og fak­tisk er de født på sam­me ho­spi­tal. LeBron Ja­mes’ kva­li­te­ter er åben­ly­se, når du ser på ham, men på ba­nen strå­ler ’Steph’ Cur­ry på sin helt egen unik­ke må­de, forta­el­ler TV2 Sports ba­sket­kom­men­ta­tor Tho­mas Bil­de.

»Jeg tror, vi kan si­ge, at han har det bed­ste skud i NBA no­gen­sin­de. Det er uhørt, den må­de han spil­ler og sky­der på, for man bli­ver me­re over­ra­sket, når han bra­en­der et trepo­intskud, end når han sco­rer. Han er en god hold­kam­me­rat, har al­drig trå­dt for­kert, gift, en­hver svi­ger­mors drøm. Han er NBAs ’po­ster child’,« si­ger Tho­mas Bil­de om den 28-åri­ge Gol­den Sta­te-stjer­ne. Helt an­der­le­des er LeBron Ja­mes, der er en me­get me­re ego­cen­tre­ret ty­pe, men sta­dig en stjer­ne på ba­nen, forta­el­ler ba­sket­kom­men­ta­tor på Eu­rosport, Flem­m­ing Da­ni­el­sen. »LeBron har he­le pak­ken. Fy­sisk er han den bed­ste, der no­gen­sin­de har va­e­ret i liga­en. Et va­skea­eg­te prag­t­ek­sem­plar. Han kan spil­le al­le plad­ser, han kan af­le­ve­re, han kan re­bo­un­de. Han er ik­ke ele­gant, men han le­ve­rer ba­re på ren fy­sik,« si­ger Flem­m­ing Da­ni­el­sen om den 31-åri­ge pen­dant hos Cle­veland. Hvem bli­ver kon­gen? LeBron Ja­mes har va­e­ret en stor spil­ler i NBA si­den sin an­komst i 2003. Fi­re gan­ge har han vun­det tit­len som liga­ens mest va­er­di­ful­de spil­ler, bed­re kendt som MVP, men de se­ne­ste to sa­e­so­ner har den ti­tel til­hørt Steph Cur­ry. Og det ir­ri­te­rer ham, forta­el­ler Flem­m­ing Da­ni­el­sen.

»LeBron har sid­det tungt på tit­len, men Cur­ry har over­ta­get den de se­ne­ste sa­e­so­ner. Det stik­ker i LeBrons ego, og han har blandt an­det ud­talt, at MVP-tit­len ik­ke nød­ven­dig­vis går til den bed­ste spil­ler, da Cur­ry vandt den,« si­ger Flem­m­ing Da­ni­el­sen.

Der­for er det og­så en ek­stra­or­di­na­er kamp, når de to, for an­det år i streg, står over for hin­an­den i fi­na­le­se­ri­en, si­ger Tho­mas Bil­de.

»Det er kam­pen om tro­nen i NBA. LeBron er kon­gen, men Steph er den ukro­ne­de kon­ge, der er på vej til at vip­pe ham af pin­den – ik­ke ba­re spil­le­ma­es­sigt, men og­så po­pu­la­ri­tets­ma­es­sigt,« si­ger Bil­de.

Fi­na­le­se­ri­en spil­les bedst af syv kampe, og Gol­den Sta­te War­ri­o­rs tog før­ste stik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.