UGENS APP

BT - - NOTER - Navn: In­fo: Kra­e­ver:

UV-Indeks. Gra­tis. An­droid 4.0 el­ler ny­e­re. Sol er sundt. Vi har brug for de liv­gi­ven­de strå­ler, men skal helst und­gå de ska­de­li­ge UV-strå­ler. Men hvor­når er det sik­kert at va­e­re i so­len, og hvor­når skal man pas­se på? Er du i tvivl, kan du down­lo­a­de den gra­tis app UV-Indeks. Den gi­ver dig det for­ven­te­de uv-indeks i bå­de ind- og ud­land, og du kan se, hvil­ken virk­ning sky­da­ek­ket har på in­dek­set. Til­føj di­ne fa­vo­rit sols­pots og få en ad­var­sel, når uv-in­dek­set er højt dér. Med hud­ty­pe­gu­i­den kan du fast­slå pra­e­cis, hvor­dan du bedst sol­be­skyt­ter din hud. Ap­pen er la­vet i sam­ar­bej­de mel­lem Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se, TrygFon­den, Sund­heds­sty­rel­sen og Mil­jøsty­rel­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.