Over­lev ka­e­res

Du kan ik­ke sik­re dig mod at bli­ve skuf­fet i ka­er­lig­hed. Men du be­stem­mer, hvor lang­va­rig den ef­ter­føl­gen­de smer­te skal va­e­re

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 04.06.2016

Ka­e­re­stesorg er en smer­te­fuld, men na­tur­lig del af li­vet. De fle­ste op­le­ver en el­ler fle­re gan­ge at bli­ve af­vist af den sto­re ka­er­lig­hed. Bag­ef­ter sid­der man til­ba­ge med en mas­se spørgs­mål: ’Hvor­for gik han?’, ’Hvor­for sag­de han. at han el­ske­de mig for en uge si­den?’, ’Er der mon en an­den?’. Spørgs­må­le­ne er man­ge, men sva­re­ne får du al­drig.

Øn­sker du at kom­me for­holds­vis helskin­det igen­nem et ka­e­re­ste­brud, så la­es med. Din stra­te­gi for, hvor­dan du be­hand­ler ka­e­re­stesor­gen, er nem­lig alt­af­gø­ren­de for, hvor slem og hvor lang­va­rig din sorg vil op­le­ves.

Tan­ker hol­der liv i smer­ten

Man­ge tror, at de kan gra­e­de smer­ten ud ved at fin­de de gam­le ka­er­lig­heds­san­ge frem og sa­et­ter ’No­t­hing Com­pa­res to you’ med Si­ne­ad O’ Con­nor på repe­at. Den stra­te­gi hol­der dog liv i ka­e­re­stesor­gen og kan for­la­en­ge den til uen­de­lig – for nog­le så la­en­ge, at sor­gen til sidst mun­der ud i en de­pres­sion.

En an­den ud­bredt stra­te­gi er at flyg­te fra smer­ten ved at un­der­tryk­ke tan­ker­ne. Man­ge dul­mer f.eks. sor­gen med al­ko­hol, sex el­ler tvin­ger sig selv til at bli­ve op­slugt af ar­bej­de el­ler Word­feud. Den stra­te­gi er li­ge så dår­lig. Får tan­ker­ne ik­ke den til­stra­ek­ke­li­ge luft, vil de li­ge­som et ba­de­dyr un­der vand sten­sik­kert ven­de til­ba­ge igen og ram­me dig med fuld skrue.

En tred­je ud­bredt stra­te­gi er at for­sø­ge at be­ar­bej­de brud­det med ti­melan­ge samtaler og i sit eget ho­ved for­sø­ge at fin­de svar på de man­ge spørgs­mål. Fak­tum er dog, at du sja­el­dent fin­der ge­ni­a­le svar og løs­nin­ger på di­ne tan­ker. Men i ste­det blot hol­der liv i trist­he­den og håb­løs­he­den. Der er stor ri­si­ko for, at lang­va­ri­ge grub­le­ri­er en­der i kon­klu­sio­ner som: ’Jeg er ik­ke el­ske­lig’ el­ler ’Jeg er en fi­a­sko’. Tan­ker der – ove­ni brud­det – kun un­der­mi­ne­rer dit selvva­erd.

Li­ge­som en rift på hu­den har di­ne tan­ker og fø­lel­ser brug for luft, uden at du pil­ler for me­get i dem. Hvis du kon­stant ren­ser sår­et, får det ik­ke fred og luft til at he­le. Det sam­me ga­el­der psy­ken. Giv dig selv lov til at fø­le de fø­lel­ser, du måt­te ha­ve uden at dva­e­le ved dem. De fle­ste vil er­fa­re, at trist­hed va­rer kor­te­re, hvis du gi­ver dig selv lov til at va­e­re trist i ste­det for at ka­em­pe imod den og bli­ve trist over, at du er trist. Man­ge tror, at de kan gra­e­de smer­ten ud ved at fin­de de gam­le ka­er­lig­heds­san­ge frem og sa­et­ter ’No­t­hing Com­pa­res to you’ med Si­ne­ad O’ Con­nor på repe­at. Den stra­te­gi hol­der dog liv i ka­e­re­stesor­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.