AE­l­dre er me­re ge­ne­rø­se med de­res ka­er­lig­hed

Dan­sker­ne bli­ver skilt som al­drig før. Men vi hol­der ik­ke op med at tro på ka­er­lig­he­den – el­ler ae­g­te­ska­bet for den sags skyld

BT - - TEMA -

tre ka­e­re­ster i li­vet. En ung­dom­ska­e­re­ste, som man prø­ver ting af med. En, man får børn med. Og så den sid­ste ka­e­re­ste, man bli­ver gam­mel med. Man ud­vik­ler sig jo gen­nem he­le li­vet,« for­kla­rer hun.

Mar­gret­he Käh­ler, der er chef­kon­su­lent i AE­l­dre sa­gen, er enig i, at ka­er­lig­hed in­gen al­der har.

»Mø­der man den rig­ti­ge, kan man bli­ve pra­e­cis li­ge så glad for den per­son, som man kun­ne, da man var 20 år.«

Sam­men hver for sig

Der er sket en hold­nings­a­en­dring de se­ne­re år. Mar­gret­he Käh­ler op­le­ver at man­ge ae­l­dre i dag har me­re mod på ka­er­lig­he­den.

»De er op­sat­te på at få mest mu­ligt ud af li­vet. De har va­e­ret vant til at byg­ge • net­va­erk, og de da­ter og fin­der nye ka­e­re­ster,« til­fø­jer hun.

Der er me­get godt at si­ge om at fin­de sin bed­re halv­del sent i li­vet.

De fle­ste bli­ver me­re rum­me­li­ge og for­stå­en­de med al­de­ren. Er man til­med gå­et på pension, er der og­så me­get bed­re tid til at dyr­ke et for­hold, vur­de­rer In­grid Ann Wat­son.

»Man ken­der sig selv og si­ne pra­e­fe­ren­cer. På den ene si­de er man me­re lar­ge, men om­vendt ken­der man og­så sig selv og si­ne gra­en­ser rig­tig godt. Man­ge er me­re ge­ne­rø­se – bå­de med de­res tid og fø­lel­ser,« forta­el­ler hun.

Ty­pisk mø­der man hin­an­den om­kring fa­el­les in­ter­es­ser, som man nu har me­get bed­re tid til at dyr­ke, end da man var ung og skul­le jong­le­re med bå­de ar­bej­de og små børn.

»Der vil ty­pisk va­e­re en helt an­den let­hed over mod­ne par­for­hold – og­så rent seksu­elt. Bå­de ma­end og kvin­der kan op­le­ve, at de har min­dre lyst end tid­li­ge­re, men det gi­ver mu­lig­hed for at en me­re ny­den­de og le­gen­de seksu­a­li­tet,« på­pe­ger hun.

Der­til kom­mer, at der er stør­re fri­hed til at ind­ret­te sig, som man har lyst til, for­di man ty­sisk ik­ke la­en­ge­re har hjem­me­bo­en­de børn.

Iføl­ge Mar­gret­he Käh­ler va­el­ger man­ge ae­l­dre så­kald­te ’co­la-for­hold’ – det vil si­ge ’coup­les li­ving apart’.

»Det er en helt ny fa­mi­lie­struk­tur. Man­ge vil ger­ne ha­ve en ka­e­re­ste, men ik­ke he­le ti­den. Det ty­pe par­for­hold er vir­ke­lig slå­et igen­nem hos mo­der­ne ae­l­dre.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.