A

BT - - TEMA -

lt ty­der på, at flirt, fo­rel­skel­se og flag­ren­de som­mer­fug­le ik­ke har no­gen al­der. Når det kom­mer til ka­er­lig­hed for­ven­ter ae­l­dre sig pra­e­cis li­ge så me­get af de­res liv, som de­res yn­gre med­bor­ge­re.

Det ses bl.a. på vi­el­ses­sta­ti­stik­ker­ne, hvor sta­dig fle­re over 50 år bli­ver gift, selv­om om an­tal­let af vi­el­ser ge­ne­relt ras­ler ned.

Dagens ae­l­dre in­si­ste­rer nem­lig på ret­ten til et ak­tivt ka­er­lig­heds­liv – og­så selv­om de må­ske har mi­stet en ae­g­te­fa­el­le el­ler er ble­vet skilt. Det er en po­si­tiv ud­vik­ling, me­ner par­te­ra­pe­ut og for­fat­ter In­grid Ann Wat­son.

»Jeg har al­tid sagt, at man skal ha­ve We­e­kend - 04.06.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.