Er ik­ke = sund E

BT - - SLANK -

We­e­kend - 04.06.2016 t sundt va­egt­tab hand­ler ik­ke ale­ne om de ki­lo, du ta­ber. Hvis du ik­ke aen­drer din livs­stil, en­der du med at bli­ve det, man po­pu­la­ert kal­der ’tynd­fed’. Det vil si­ge – må­ske op­når du din ide­alva­egt, men din krop er li­ge så us­und, som da du var over­va­eg­tig. Du har sta­dig ri­si­ko for livs­stils­syg­dom­me, for selv­om du udadtil ser sund ud, er du in­de­ni det stik mod­sat­te. For når du ta­ber dig uden at dyr­ke mo­tion, ri­si­ke­rer du at ta­be mu­skel­mas­se frem­for fedt. Først når du dyr­ker mo­tion, er det fedt, der for­bra­en­des, og mu­skel­mas­se der op­byg­ges. Des­u­den vir­ker mo­tion ud­ren­sen­de, så du kom­mer af med af­falds­stof­fer, der el­lers sa­et­ter sig i bl.a. fedtva­e­vet.

I min kost­kli­nik ser jeg of­te, at de kli­en­ter, der ik­ke be­va­e­ger sig nok, ta­ber mu­skel­mas­se un­der en di­a­et. Det er isa­er et pro­blem blandt te­e­na­ge­re. De op­når den op­ti­ma­le va­egt, men er fy­sisk inak­ti­ve. Og de spi­ser me­get of­te helt for­kert. Det er fak­tisk sun­de­re at va­e­re en smu­le over­va­eg­tig og i god form end nor­malva­eg­tig og i dår­lig form. Men det op­ti­ma­le er selv­føl­ge­lig, at bå­de va­egt og kon­di/mu­skel­styr­ke er på plads. De to ting går hånd i hånd.

Dag­lig mo­tion

Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler, at al­le voks­ne får mini­mum 30 mi­nut­ters mo­tion dag­ligt. De 30 mi­nut­ter kan de­les op i 3 x 10 mi­nut­ter, mens 30 x 1 mi­nut ik­ke ta­el­ler, for­di krop­pen ik­ke når at bli­ve be­la­stet til­stra­ek­ke­ligt.

Al­le ak­ti­vi­te­ter ta­el­ler – og­så at gå tur med hund­en, cyk­le på ar­bej­de el­ler at slå gra­es­set.

Børn skal ha­ve mindst 60 mi­nut­ters mo­tion dag­ligt. Det er do­ku­men­te­ret, at spe­ci­elt i te­e­na­ge­å­re­ne er det vig­tigt, at bør­ne­ne tra­e­ner. Den styr­ke, de op­når her, ska­ber nem­lig et fun­da­ment for re­sten af de­res liv. Over­va­egt i bør­ne­li­vet, øger ri­si­ko­en for over­va­egt i vok­sen­li­vet.

De 30 mi­nut­ters dag­lig be­va­e­gel­se er kun nok til at op­ret­hol­de de ba­sa­le, fy­si­ske funk­tio­ner. Der­for bør du des­u­den dyr­ke hård mo­tion to­tre gan­ge om ugen. Tra­e­nin­gen skal til­pas­ses dig og di­ne res­sour­cer, mål og ly­ster for at sik­re, at du får op­ti­ma­le re­sul­ta­ter og fast­hol­der mo­ti­va­tio­nen. I et tra­e­nings­cen­ter kan du få lagt et per­son­ligt styr­ke­tra­e­nings­pro­gram el­ler et lø­be-/gå-pro­gram, der pas­ser til dit ni­veau. Det er vig­tigt ik­ke at la­eg­ge for hårdt ud, men hel­ler ik­ke for blidt.

På la­en­ge­re sigt vil den dag­li­ge mo­tion gi­ve dig stør­re vi­ta­li­tet og en sun­de­re krop. For­di mo­tion får krop­pen til at pro­du­ce­re en­dor­fi­ner, krop­pens eget smer­testil­len­de hor­mon, vil mo­tio­nen og­så gø­re dit hu­mør bed­re.

Når du tra­e­ner, ta­ber du fedt og op­byg­ger mus­k­ler. Hvis dit va­egt­tab er gå­et i stå, selv­om du har over­holdt din kost­plan, så husk, at den nye mu­skel­mas­se og­så ta­el­ler med på va­eg­ten. Selv­om du må­ske er ae­r­ger­lig over, at va­eg­ten ik­ke li­ge er drop­pet så langt ned, som du må­ske øn­ske­de, så husk at øget mu­skel­mas­se be­ty­der et øget stof­skif­te og en bed­re for­bra­en­ding. På la­en­ge­re sigt vil det øge dit va­egt­tab og din sund­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.