God, ge­di­gen som­mer­kri­mi

Med an­det bind om uden­rigskor­re­spon­den­ten Nora Sand slår Lo­ne Theils sit navn fast i kri­mi­gen­ren

BT - - BOG-FIX - Ti­tel: For­lag: Si­der: For­fat­ter: Pris:

én be­tin­gel­se – det skal va­e­re bla­dets Lon­don­kor­re­spon­dent, der står for det.

Den simp­le år­sag er, at den iran­ske dig­ter på sin flugt op gen­nem Eu­ro­pa har mi­stet kon­tak­ten med sin hu­stru. Nu vil han ha­ve hja­elp til at fin­de hen­de. Da hen­des bror en an­er­kendt atom­fy­si­ker, der er en af de le­den­de for­ske­re in­den for Irans atom­vå­be­n­ud­vik­lings­pro­gram, og­så for­svin­der, sy­nes en sam­men­ha­eng at va­e­re op­lagt.

Nora Sand rej­ser til Lon­don, op­sø­ger et kvin­de­cen­ter og kom­mer på spo­ret af en ra­ek­ke asylan­sø­gen­de el­ler il­le­ga­le ind­van­drer­kvin­ders mysti­ske for­svin­den. Hun får kon­takt til en kvin­de­lig ad­vo­kat, der ta­ger hen­de med til det fa­engsels­lig­nen­de op­holds­sted, hvor kvin­de­li­ge flygt­nin­ge hol­des bag lås og slå.

Sam­ti­dig får Nora Sand fat i dig­te­rens bri­ti­ske for­la­eg­ger, som hun me­re el­ler min­dre iha­er­digt for­sø­ger at hol­de ude i strakt arm. Men hun er sår­bar, for det spa­e­de for­hold til ka­e­re­sten, den gam­le gym­na­sie­ven – po­li­ti­man­den An­dreas – er an­s­pa­endt. An­dreas’ eks­ka­e­re­ste er nem­lig gravid og vil ik­ke ba­re be­hol­de bar­net, men og­så ham.

Der er lagt i ov­nen til en del kon­flik­ter. Men det he­le ser­ve­res af­da­em­pet, velskre­vet og med et hu­mo­ri­stisk strejf, der gør ’Den blå dig­ters ko­ne’ til en god, ge­di­gen og an­be­fa­lel­ses­va­er­dig som­mer­kri­mi. Den blå dig­ters ko­ne. Lo­ne Theils. 302. 250 kr. Lind­hardt og Ring­hof.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.