A

BT - - BOG-FIX -

t ba­lan­ce­re ele­gant mel­lem et spa­en­den­de plot og en fin per­son­teg­ning er sja­el­dent én af kri­mi­for­fat­ter­nes mest frem­tra­e­den­de ta­len­ter. I de me­re hård­kog­te kri­mi­er, hvor plot­tet er i højsa­e­det, frem­står ho­ved­per­so­ner og an­dre fi­gu­rer ste­reo­ty­pe og uved­kom­men­de, mens an­dre, hvor hver­dags­re­a­lis­men og isa­er ho­ved­per­so­nens gla­e­der og sor­ger står i højsa­e­det, får kvalt spa­en­din­gen i ba­by­l­ort og le­ver­postej.

Så­dan er det ik­ke med Lo­ne Theils. Som en smi­dig li­nedan­ser for­mår hun at hol­de ba­lan­cen mel­lem det ner­vepi­r­ren­de og det na­tur­li­ge, så man ik­ke blot ac­cep­te­rer og tror på, at de dra­ma­ti­ske be­gi­ven­he­der i ’Den blå dig­ters ko­ne’ kun­ne fin­de sted li­ge rundt om hjør­net, men så man kan for­nem­me ho­ved­per­so­nen som en me­re end fik­tiv per­son.

Nora Sand bli­ver kaldt til Kø­ben­havn for at la­ve et in­ter­view med en iransk no­bel­pris­mod­ta­ger i lit­te­ra­tur. Han sid­der i asyl­lejr på Sja­el­land og gi­ver nor­malt ik­ke in­ter­views, men ind­vil­li­ger i at gø­re en und­ta­gel­se med uge­ma­ga­si­net Glo­balt på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.