Brø­let Spies va­ek­ker vre­de ’’ ’’

BT - - NYHEDER -

som fun­ge­rer, men de har det skidt, og børn går sult­ne i sko­le, for­di vi har vendt dem ryg­gen.«

På Fa­ce­book har Spies Rej­ser og­så re­a­ge­ret på de man­ge re­ak­tio­ner. I et op­slag hen­vi­ser rej­sesel­ska­bet til en pres­se­med­del­el­se, det ud­send­te 25. maj, hvor Les­bos’ borg­me­ster Spy­ros Ga­li­nos selv be­der om hja­elp:

»Vi er tak­nem­me­li­ge for al den hja­elp, vi fik un­der flygt­nin­ge­kri­sen, og og­så for, at man vil hja­el­pe nu. Men den al­ler­bed­ste hja­elp, I kan gi­ve os, er at kom­me her­til og ny­de vo­res dej­lig ø sam­men med os,« si­ger Spy­ros Ga­li­nos i pres­se­med­del­el­sen fra Spies.

Fra na­e­ste uge kan Spies’ rej­sen­de ta­ge 10 kg ek­stra ba­ga­ge med hjem fra øen, så de dan­ske turi­ster kan kø­be fle­re lo­ka­le pro­duk­ter med hjem som for ek­sem­pel oli­veno­lie. Jeg får det dår­ligt Folk har mis­for­stå­et an­non­cen

»Så kan man støt­te øens be­bo­e­re, så de kan kom­me til­ba­ge til li­vet,« for­kla­rer Tor­ben An­der­sen.

Flemming Jen­sen er dog ik­ke for­mil­det:

»Vi er eni­ge om, at re­sul­ta­tet er godt, men når man prø­ver at bru­ge no­get så al­vor­ligt som sådan en men­ne­ske­lig tragedie som løf­te­stang for at få solgt nog­le rej­ser til spot­pris, så får jeg det dår­ligt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.