ER DØD

BT - - NYHEDER -

For­ud for di­ag­no­sen var snak­ken al­le­re­de gå­et i fle­re år. Man­ge ob­ser­ve­re­de, hvor­dan Muham­mad Ali hav­de sva­ert ved at kon­trol­le­re sin krop, hvor­dan plud­se­li­ge rystel­ser tog over.

Og grad­vis blev teg­ne­ne me­re og me­re syn­li­ge. Hans ta­le blev slø­ret, hans be­va­e­gel­ser lang­som­me.

»Jeg er ae­l­dre, jeg er ble­vet ae­l­dre og tyk­ke­re. Men vi aen­drer os al­le,« lød hans op­ti­mi­sti­ske kom­men­tar til di­ag­no­sen.

Men den gav ham slag ef­ter slag. Og for hver gang trak Muham­mad Ali sig me­re og me­re til­ba­ge fra det ram­pe­lys, han i år­ti­er hav­de stor­tri­ve­des i. Måt­te akut ind­la­eg­ges Par­kin­son er en dja­e­velsk syg­dom. Den men­ne­ske­li­ge va­er­dig­hed da­ler i takt med, at syg­dom­men ta­ger over. Sav­let lø­ber ud ad mund­vi­gen, hjer­nen kan ik­ke føl­ge med, ta­len bli­ver slø­ret og uty­de­lig.

Og så er der al­le føl­ge­syg­dom­me­ne. De se­ne­ste år måt­te Muham­mad Ali ad­skil­li­ge gan­ge akut ind­la­eg­ges, for­di in­fek­tio­ner send­te ham i gul­vet.

Sidst of­fent­lig­he­den fik et glimt af den le­gen­da­ri­ske bok­ser, var, da der for to må­ne­der si­den blev af­holdt den år­li­ge ’Ce­le­bri­ty Fight Night Mid­dag’ for at sam­le pen­ge ind til net­op forsk­ning i Par­kin­son.

Det var en ty­de­ligt syg­doms­pra­e­get Muham­mad Ali på bil­le­der­ne.

»Det er hårdt at se ham, som han er i dag,« sag­de den tid­li­ge­re ma­na­ger Ge­ne Kil­roy iføl­ge Daily Mir­ror.

»Han er en fan­ge i sin egen krop. Han kan knap gå, hans ta­le er slø­ret, og selv den mest simp­le form for kom­mu­ni­ka­tion kra­e­ver enor­me kra­ef­ter af ham. Men han er ik­ke ban­ge. Han si­ger: ’Jeg bli­ver her, så la­en­ge Gud øn­sker det’.

Fre­dag af­ten lo­kal tid øn­ske­de Gud det ik­ke la­en­ge­re. En fred­fyldt af­sked Tors­dag blev Muham­mad Ali ha­ste­ind­lagt på et ho­spi­tal uden­for Pho­e­nix. Hans ho­ste var så vold­som, at han hav­de sva­ert ved at tra­ek­ke vej­ret. La­e­gen var ik­ke i tvivl om, hvor det bar hen og bad fa­mi­li­en sam­les om ham. Der var kun kort tid til at si­ge far­vel.

»Det var en smuk og fred­fyldt af­sked,« sag­de en tals­mand bag­ef­ter.

Gud hav­de hen­tet sin me­ster hjem.

Muham­mad Ali vil iføl­ge fa­mi­li­en bli­ve be­gra­vet i sin hjem­by Lou­isvil­le i sta­ten Ken­tucky.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.