NO

BT - - NYHEDER -

Lion for at snup­pe en hur­tig øl, in­den de skal hjem. En­gel­ske gent­le­men Tre en­gel­ske gent­le­men i grøn­ne bla­ze­re skå­ler på, at bri­ter­ne for­la­der EU.

»Vi vil ha­ve vo­res selv­be­stem­mel­se til­ba­ge. For­hå­bent­lig kan et bri­tisk nej ska­be en do­mi­no­ef­fekt, så Dan­mark og­så stem­mer sig ud,« si­ger den ene.

Han nik­ker over mod fi­re lidt yn­gre fy­re og si­ger, at »de der hip­ste­re« sik­kert er på bliv-hol­det.

»Ja, vi stod net­op og snak­ke­de om fol­ke­af­stem­nin­gen,« be­kra­ef­ter Mat­t­hew Co­le, en sprog­la­e­rer, som er i by­en med ven­ner­ne.

»Jeg ha­el­der mod ud - lidt mod­vil­ligt, for jeg er nervøs for de øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser, hvis vi står uden for,« si­ger han.

»Jeg stem­mer ’bliv’,« si­ger Bar­ney Stan­nard. »Og­så her,« si­ger An­drew Mowat. »Ik­ke mig,« si­ger Ja­ck Pryt­herch. »Jeg ha­el­der mod ’for­lad’ af fle­re grun­de. Det ir­ri­te­rer mig, at bliv­kampag­nen for­sø­ger at skra­em­me va­el­ger­ne med rag­na­rok, hvis vi stem­mer os ud af EU. Det er bla­est helt ud af pro­por­tio­ner. Jeg el­sker Eu­ro­pa, men ik­ke nød­ven­dig­vis EU,« si­ger Ja­ck Pryt­herc.

Mat­t­hew er sta­dig lidt i tvivl om, hvor han sa­et­ter kryd­set. Han fryg­ter, at skot­ter­ne vil løs­ri­ve sig for at kun­ne bli­ve i EU, hvis Eng­land stem­mer sig ud, og det øn­sker han ik­ke.

»Det kan na­e­sten få mig til at stem­me ’bliv’, så Skot­land ik­ke bry­der med Stor­bri­tan­ni­en. Vi hø­rer sam­men,« si­ger han. In­gen tvivl om kryd­set Carl Ro­bin­son er ik­ke et se­kund i tvivl om sit kryds.

»Vi skal ud, og det kan ik­ke gå hur­tigt nok. Ind­van­drin­gen har ta­get over­hånd. De pres­ser løn­nen ned og huspri­ser­ne op i sådan en grad, at ind­fød­te lon­do­ne­re, som har bo­et her i by­en i ge­ne­ra­tio­ner, pres­ses ud af by­en,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.