- EL­LER NO

BT - - NYHEDER -

Vi skal ud, og det kan ik­ke gå hur­tigt nok. Ind­van­drin­gen har ta­get over­hånd

»De øko­no­mi­ske ar­gu­men­ter for at bli­ve er skudt helt i sa­enk af mod­stan­der­nes ef­fek­ti­ve mod­tra­ek. Lon­dons tid­li­ge­re borg­me­ster Bo­ris Jo­hn­son har sagt, at bri­ter­ne sen­der 350 mio. pund til Bruxel­les hver ene­ste uge, og det er sådan et tal, folk hu­sker.

For det an­det har Ca­meron skub­bet en ra­ek­ke ken­dis­ser for­an sig, som Ver­dens­bank-di­rek­tø­ren Chri­sti­ne La­gar­de og Ab­bas Bjørn Ul­veus. Bor han ik­ke i Mo­na­co? Så­dan­ne folk lyt­ter al­min­de­li­ge men­ne­sker ik­ke til.

Og for det tred­je for­sø­ger Ca­meron at frem­stil­le sig selv som en mand af fol­ket, når al­le ken­der hans bag­grund i den fi­nan­si­el­le sek­tor,« si­ger Mads Qvortrup.

Han tror ’for­lad’- kampag­nen vin­der med 51-52 pct. Stri­den om EU har ud­løst en blo­dig fejde in­ter­nt i det bri­ti­ske kon­ser­va­ti­ve par­ti. Tid­li­ge­re var David Ca­meron og Bo­ris Jo­hn­son na­e­re ven­ner. Nu står de i hvert sit hjør­ne og rå­ber ad hin­an­den. Kon­ser­va­ti­ve split­te­de Én an­den af de kon­ser­va­ti­ves un­ge håb, Sy­ad Ka­mall, er en ty­pisk re­pra­e­sen­tant for split­tel­sen i par­ti­et. Han er for­mand for den kon­ser­va­ti­ve re­form-grup­pe i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet og ind­til for ny­lig en af Ca­merons for­tro­li­ge. Men så gik han over til ’for­lad’-si­den.

»Jeg hav­de en ro­bust dis­kus­sion med Ca­meron om det, men jeg måt­te føl­ge min over­be­vis­ning. Jeg var split­tet mel­lem hen­sy­net til den øko­no­mi­ske usik­ker­hed, vi står i uden­for EU, og hen­sy­net til at få en me­re fair ind­van­drings­po­li­tik, hvor EU-bor­ge­re ik­ke kom­mer for­an au­stra­li­e­re og ame­ri­ka­ne­re,« si­ger han.

Sy­ad Ka­mall er skuf­fet over, at Ca­meron ik­ke fik for­hand­let en bed­re af­ta­le med EU hjem til Stor­bri­tan­ni­en. Man­ge bri­ter øn­sker at stop­pe ud­vik­lin­gen hen mod en sta­dig me­re sna­e­ver eu­ro­pa­ei­sk uni­on.

En af de højt­pro­fi­le­re­de le­de­re af ’for­lad’-kampag­nen, er­hvervs­man­den Jo­hn Longworth, me­ner, at bri­ter­ne kan hø­ste ka­em­pe øko­no­mi­ske for­de­le ved at stå ale­ne, men sta­erk.

»Det in­dre mar­ked er ik­ke så vig­tigt for os. Hvis ty­ske bi­ler bli­ver dy­re­re at kø­be på grund af told­mu­re, vil folk ba­re kø­be fle­re bri­ti­ske bi­ler, og hvil­ken ska­de vil det gø­re,« si­ger han.

»Selv uden han­del­s­af­ta­ler med EU vil vi kla­re os bed­re, da vi kan hand­le frit med re­sten af ver­den,« si­ger han. Det hand­ler dog ik­ke kun om øko­no­mi alt sam­men, til­fø­jer han.

»Det en­gel­ske rets­sy­stem byg­ger på prin­cip­pet om, at alt er til­ladt, med­min­dre det ud­tryk­ke­ligt er for­budt. I EU er det om­vendt. Man hyl­der Na­po­leons prin­cip om, at in­tet kan la­de sig gø­re, med­min­dre det er til­ladt. Det gø­re en stor for­skel,« si­ger han. De øko­no­mi­ske ar­gu­men­ter for at bli­ve er skudt helt i sa­enk af mod­stan­der­nes ef­fek­ti­ve mod­tra­ek

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.